Kazimierz Widenka

Dr hab. n. med. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Kazimierz Widenka jest rzeszowianinem z wyboru. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kardiochirurgów w Polsce, ale także i na świecie. Jego działalność dydaktyczna i zawodowa związana jest z Katowicami, gdzie na Śląskiej Akademii Medycznej systematycznie zdobywał kolejne stopnie wtajemniczenia i specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii. I tak w 1990 r. uzyskał dyplom lekarza z wyróżnieniem, w 1993 r. I stopień z chirurgii ogólnej z wyróżnieniem. Jego kolejny krok to specjalizacja z kardiochirurgii.

W 1998 r. uzyskał II stopień z wyróżnieniem w Klinice Kardiochirurgii. W 2002 r. obronił dyplom doktora nauk medycznych, a w 2014 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

Od roku 1991 do 2006 roku w II Klinice Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prowadził ćwiczenia i seminaria z chirurgii - z tematów dotyczących kardiochirurgii - ze studentami VI roku Wydziału Lekarskiego ŚAM.

Od roku 2001 prowadził zajęcia ze studentami grup anglojęzycznych z zakresu propedeutyki chirurgii ogólnej oraz kardiochirurgii i torakochirurgii w ramach przedmiotu chirurgia.

Był wykładowcą prowadzonych w II Katedrze i Klinice Kardiochirurgii podyplomowych kursów doskonalących, w tym kierownikiem prowadzonych 3-krotnie w Klinice warsztatów naprawczej chirurgii zastawki mitralnej. Siedmiokrotnie powoływany jako wykładowca międzynarodowego kursu chirurgii zastawki aortalnej posiadającego akredytację Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (EACTS).

W 2004 roku wraz z profesorem dr hab. n. med. Stanisławem Wosiem oraz kolegami z zespołu II Kliniki Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Kardiologii uczestniczył w organizacji II Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów w Katowicach.

W latach 1994-1998 był etatowym pracownikiem Glenfield Hospital w Leicester oraz w Northern General Hospital w Sheffield w Wielkiej Brytanii, gdzie wykonał ponad 300 operacji kardiochirurgicznych oraz był zaangażowany w pracy naukowej w pracowni narządów izolowanych profesora H. Thurstona w Leicester Royal Infirmary. Chęć doskonalenia wiedzy oraz umiejętności kardiochirurgicznych była powodem kolejnych wyjazdów zagranicznych: w 1997 roku na miesięczny staż w Baylor College of Surgeons, Houston, (Texas, USA), w 1997 r. miesięczny staż w Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, (Ohio, USA), w 1999 roku dwutygodniowy staż w Cardiothoracic Department, (Bruksela, Belgia) oraz w 2004 r. dwutygodniowy staż w Cardiothoracic Department, (Cardiff, Wielka Brytania). Pozwoliło to między innymi na wprowadzenie chirurgicznego leczenia migotania przedsionków - metoda RF ablacji oraz operacji wymiany łuku aorty oraz operacji tętniaków aorty piersiowo-brzusznej do II Kliniki Kardiochirurgii oraz Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.

Od 2006 roku wiąże się z Rzeszowem. Zostaje ordynatorem Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie i wykładowcą Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

Od samego początku w Rzeszowie rozpoczyna pracę nad rozwojem chirurgii aorty oraz technik małoinwazyjnych. Zaangażowanie w szkolenie podległych mu asystentów zaowocowało wykształceniem 9 specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii i 3 doktorantów. W chwili obecnej w Oddziale Kardiochirurgii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie wykonuje się prawie 1000 operacji kardiochirurgicznych rocznie, a oddział zalicza się do wiodących ośrodków kardiochirurgicznych w kraju. W 2012 roku Oddział Kardiochirurgii w Rzeszowie został laureatem I Nagrody w Konkursie Perły Medycyny. W publikowanych rankingach w dziedzinie medycyny Klinika Kardiochirurgii corocznie plasuje się na czołowych miejscach, szczególnie w dziedzinie chirurgii wad zastawkowych oraz operacji tętniaków aorty.

Od 2008 roku jest organizatorem Rzeszowskich Warsztatów Małoinwazyjnej Chirurgii Zastawki Mitralnej w Rzeszowie. Do chwili obecnej wykonał ponad 1000 operacji plastyki zastawki mitralnej z dostępu przez minitorakotomię prawostronną. Co roku w prowadzonych przez siebie warsztatach, uczestniczy ponad 100 kardiochirurgów i kardiologów z kraju i z zagranicy. W ciągu dwóch dni wykonywane są operacje na żywo z przekazem z sali operacyjnej oraz wykłady poświęcone wadom zastawkowym i chirurgii aorty. Dzięki jego unikalnemu doświadczeniu, właściwie na tym poziomie jedynemu w kraju, zaczął bywać zapraszany do wykonania zabiegów małoinwazyjnych na zastawce mitralnej w wielu ośrodkach kardiochirurgicznych. Były to pionierskie zabiegi, które wykonał zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2017 roku warsztaty odbyły się po raz ósmy.

W 2011 roku w ramach współpracy międzynarodowej z oddziałami kardiochirurgii na Ukrainie zorganizował 4th Joint Congress of Cardiac Surgeons of Poland and Cardiovascular Surgeons of Ukraine w Rzeszowie. Na zjeździe wygłoszono szereg wykładów oraz zaprezentowano kilkadziesiąt prac oryginalnych w formie prezentacji ustnych oraz sesji plakatowych, a całość ukazała się w 2011 r. Suplemencie 1 Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej, tom 8.

W 2012 roku w związku z wyborem do Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów uczestniczył w organizacji VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów w Krakowie, gdzie był członkiem Komitetu Naukowego Zjazdu.

Od 2013 roku należy do komitetu naukowego międzynarodowego sympozjum Warsaw Course on Cardiovascular Interventions.

To nie jedyne członkostwo prof. Kazimierza Widenki w organizacjach zawodowych. Jest cenionym i pożądanym autorytetem także w: Polskim Towarzystwie Kardio-Torakochirurgów – Członkiem Zarządu PTKTCH od 2010 roku oraz w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym – Członkiem Zarządu Oddziału Podkarpackiego PTK od 2010 roku. Należy także do Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Swoje doświadczenia utrwala w wielu pracach, co zbudowało jego ogromny dorobek naukowy, rozpoczynając od rozprawy doktorskiej: „Wpływ siarczanu protaminy na ścianę tętnicy piersiowej wewnętrznej” - Śląski Uniwersytet Medyczny 2002.

Rozprawa habilitacyjna, to kolejne spojrzenie na „Chirurgiczne leczenie degeneracyjnej niedomykalności zastawki mitralnej” oraz „Wpływ naprawy i wymiany zastawki mitralnej na kliniczne i echokardiograficzne wyniki bliskie i odlegle” – Śląski Uniwersytet Medyczny 2014.

Jest autorem 45 opublikowanych oryginalnych prac twórczych, w tym 9 prac poglądowych. Spośród prac oryginalnych 12 ukazało się w czasopismach z Listy Filadelfijskiej o łącznym Impact Factor 14,279. Impact Faktory to indeks cytowań, miernik siły oddziaływania i prestiżu czasopism naukowych. W każdej dziedzinie naukowej istnieje pewna, niezbyt liczna grupa czasopism (od 5 do 30), w których ukazuje się 99% naprawdę istotnych dla danej dziedziny publikacji. Jest także miarą jakości badań naukowych przez danego autora, ważną zarazem dla czasopisma, jak i instytucji naukowych. Niewielu polskich naukowców może się poszczycić bycia zauważonym i docenionym przez Instytut Filadelfijski, który prowadzi wszystkie cytowania publikacji., klasyfikując je do zamieszczenia na słynnej Liście Filadelfijskiej m.in. za swą rzetelność i dociekliwość. Jest ona swoistym papierkiem lakmusowym dla publikującego autora.

Prof. Kazimierz Widenka jest ponad to jednym z badaczy w badaniu ASSERT wymienionym w załączniku do pracy o IF 12,563 oraz ART, wymienionym w załączniku do pracy o IF 9,800 oraz międzynarodowego rejestru EVITA open plus – IEOR. 

Jest również autorem lub współautorem 99 doniesień zjazdowych w tym 43 na zjazdach zagranicznych oraz zaproszonym recenzentem w Polish Journal of Cardiothoracic Surgery oraz recenzentem polskich i zagranicznych czasopism medycznych, w tym: Kardiologii Polskiej, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, Asian Cardiovascular and Thoracic Annals.

Znakomita znajomość języka angielskiego pozwala mu nie tylko na branżowe publikacje, ale już w latach nauki umożliwia mu zawodowe praktyki w światowych centrach kardiochirurgicznych, w tym:

  • 1997 miesięczny staż w Baylor College of Surgeons, Houston, Texas, USA
  • 1997 miesięczny staż w Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio, USA
  • 1999 dwutygodniowy staż w Cardiothoracic Department, Bruksela, Belgia
  • 2004 dwutygodniowy staż w Cardiothoracic Department, Cardiff, Wielka Brytania

Jest doceniany także w Polsce. W 2002 roku wspólnie z prof. dr hab. n. med. Stanisławem Wosiem otrzymałem Nagrodę Naukową Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za publikację podręcznika „Choroba niedokrwienna serca. Postępy w leczeniu chirurgicznym” pod redakcją prof. Stanisława Wosia.

W 2011 roku otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za utworzenie i działalność Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 W Rzeszowie.

W 2012 roku Oddział Kardiochirurgii w Rzeszowie został laureatem I Nagrody w Konkursie Perły Medycyny.

W 2016 roku otrzymał nagrodę Eskulap 2015 Województwa Podkarpackiego za ”Szczególne osiągnięcia w dziedzinie medycyny w województwie podkarpackim”.

W 2017 otrzymał Złoty Medal Polskiej Akademii Sukcesu „Za wybitny wkład w rozwój innowacyjnej kardiochirurgii polskiej”.

Profesor Kazimierz Widenka kieruje Kliniką Kardiochirurgii w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie od blisko 12 lat. Ze względu na ogromną wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz silne cechy charakteru został on wyznaczony przez swojego nauczyciela prof. Stanisława Wosia na osobę najbardziej kompetentną do realizacji swojego życiowego zadania jakim jest rzeszowska kardiochirurgia. Prof. Widenka był zaangażowany w jej utworzenie od etapu koncepcji, przez projekt budowlany i realizację inwestycji - po szkolenie zespołu medycznego.

Pod jego kierownictwem początkowo nowy, nikomu nieznany oddział na mapie polskiej kardiochirurgii przekształcił się w prężnie działającą Klinikę. Obecnie jest ona w czołówce krajowej, zarówno pod względem ilości wykonywanych procedur, jak również ich innowacyjności, czy stopnia trudności.

Jednym z dowodów pozycji ośrodka jest duże zainteresowanie jakim cieszą się regularnie organizowane tu warsztaty poświęcone wdrażaniu nowatorskich technik kardiochirurgicznych.

Także ogromna ilość pacjentów przyjeżdżających z całej Polski w celu leczenia wad zastawkowych i chorób aorty do Kliniki doktora Widenki jest dowodem na ogólnopolską renomę ośrodka, którym on kieruje.

Rzeszowska Klinika Kardiochirurgii została już doceniona przez niezależnych recenzentów i została wielokrotnie wyróżniona w rankingach oddziałów kardiochirurgicznych. Stała się tym samym jasną gwiazdą na mapie polskiej medycyny. Innowacyjność ośrodka i owoczesne technologie są jego głównym atutem.

Jednak kardiochirurgia rzeszowska to nie tylko osiągnięcia na forum profesjonalnym, to przede wszystkim troska o zdrowie i komfort pacjenta. Profesor Widenka swoją postawą zawodową, - a przede wszystkim osobistą - zdobył ogromne zaufanie i szacunek wśród wszystkich swoich pacjentów.

Równocześnie leczenie kardiochirurgiczne, to praca zespołowa, w której każda z osób zaangażowanych w proces terapeutyczny w istotny sposób wpływa na jego wynik. Dlatego tak istotna jest wzajemna współpraca i zrozumienie całego zespołu. Warunki stworzone pod kierownictwem profesora Widenki oraz jego podejście do swoich współpracowników, na tego typu współpracę właśnie pozwalają. Dzięki otwartej postawie prof. Widenki cały jego zespół ma szanse na szybki zawodowy rozwój, a Profesor stanowi dla swoich uczniów bardzo silne wsparcie w każdej sytuacji.

To wszystko przedkłada się na wizerunek rzeszowskiego ośrodka klinicznego, którego przyjacielskim nastawieniem do ludzi i wrażliwym, bijącym sercem jest prof. Kazimierz Widenka.

Kazimierz Widenka
Kazimierz Widenka