Ignacy Schaitter

Ignacy Schaitter (18 XII 1805 Rzeszów – 18 XII 1885 tamże), kupiec, entomolog, Honorowy Obywatel Rzeszowa (od 1875).

W szkole trywialnej uczył się w Krośnie, a w gimnazjum realnym we Lwowie. W l. 1822–25 odbył praktykę kupiecko-handlową w Opawie w firmie Keila, Flacha i Bayera. Po powrocie do Rzeszowa prowadził sklep ojca Tomasza, który w 1827 przekształcony został w spółkę „Tomasz Schaitter i Syn. Sklep towarów korzennych, żelaznych i farb”. Spółka ta zajmowała się także sprzedażą losów loteryjnych i usługami transportowymi. Handlowała w krajach niemieckich, Francji i Hiszpanii. W 1835 nastąpiło rozwiązanie spółki z ojcem i I. Schaitter prowadził ją samodzielnie. W 1841 otwarł wyszynk wina, później sklep galanteryjny (wspólnie z bratem Ferdynandem).

W 1829 otrzymał obywatelstwo miasta Rzeszowa. Kierował rzeszowskim oddziałem Pierwszej Austriackiej Kasy Oszczędności Zjednoczonych Powszechnych Zakładów Zaopatrzenia w Wiedniu (1838–51). Należał do Gremium Kupieckiego (w l. 1856–60 przewodniczący). Podjął bezskuteczne starania o utworzenie Głównej Komory Celnej w Rzeszowie. Zabiegał, aby linia kolejowa Kraków – Lwów przechodziła przez Rzeszów (1874–75). Był członkiem Wydziału Miejskiego (1832–67), Wydziału Magistrackiego (1833–62), prowizorem Instytutu Ubogich w Rzeszowie (1834–39).

W 1861 podczas pierwszych wyborów do Sejmu Krajowego przewodniczył Komitetowi Wyborczemu w Rzeszowie. Członek Wydziału Kasy Oszczędności w Rzeszowie (1862–85), współzałożyciel Towarzystwa Strzeleckiego w Rzeszowie (1858), członek Komitetu Opieki nad Cmentarzem Katolickim, członek honorowy Stowarzyszenia Profesjonalistów i Przemysłowców w Rzeszowie (1879), członek (1875–83) Rady Nadzorczej Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego (w l. 1878–79 prezes).

Od 1848 prowadził badania entomologiczne i gromadził zbiory fauno-florystyczne. Był członkiem Zoologiczno-Botanicznego Towarzystwa w Wiedniu (od 1853) oraz Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Posiadał zbiór muchówek z okolic Rzeszowa (w 1869 przekazał go do Krakowa) oraz zbiór owadów (w 1874 przekazał go Szkole Ludowej w Kolbuszowej). Pozostałe zbiory przyrodnicze w 1889 sprzedane zostały gimnazjum jezuickiemu w Chyrowie.

Jan Draus
Encyklopedia Rzeszowa