Tadeusz Pomianek

Tadeusz Pomianek uzyskał stopnień naukowy doktora nauk technicznych w 1978 roku, następnie w 1986 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest także absolwentem Francuskiego Instytutu Zarządzania (IFG).

Do 1990 roku zajmował się przede wszystkim badaniami z obszaru inżynierii materiałowej, a później problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, jak też tworzeniem infrastruktury okołobiznesowej z zakresu edukacji, badań i doradztwa. W ramach inżynierii materiałowej zajmował się głównie badaniami właściwości termodynamicznych roztworów metalicznych w wysokich temperaturach. Za osiągnięcia na rzecz polskiego przemysłu miedziowego w 1978 r. otrzymał Srebrną Odznakę Zasłużonego dla Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Zrealizował także liczne prace naukowo-badawcze dot. doskonalenia jakości żarowytrzymałych stopów niklu, z których zbudowane są łopatki silnika lotniczego. Otrzymał 7 patentów, które zostały w większości wdrożone. Ponadto jest autorem ponad 100 artykułów, 25 raportów oraz blisko 100 ekspertyz.

Pomysłodawca i główny twórca dwóch uczelni niepublicznych: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, a także współtwórca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Od 2005 roku, Uczelnie te stanowią Konsorcjum Akademickie. W latach 1996-2003 Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od roku 2003 pełni funkcję Rektora tej Uczelni. Ponadto, sprawuje funkcje Prezesa Europejskiego Centrum Certyfikacji w Krakowie - Założyciela Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera. W latach 2004 – 2006 oraz 2008 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan, w którym zrzeszone są czołowe polskie uczelnie niepubliczne. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości i współorganizator jego agend. Pomysłodawca wielu inicjatyw edukacyjnych i społecznych m.in.: Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów (RSM), sieci Centrów Wspierania Biznesu (CWB), Centrum Korespondencyjnego EURO INFO.

W latach 1994 – 1996 współinicjator i trener pierwszego w Polsce szkolenia satelitarnego z zakresu zarządzania firmą dla firm i agencji rozwoju regionalnego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i we współpracy z irlandzką firmą Armstrong Electronics. Od wielu lat zaangażowany jest w działania na rzecz stworzenia systemu funkcjonowania szkolnictwa wyższego na zasadach rzetelnej konkurencji, wspierającego jakość. W latach 2009 – 2012 członek Rządowego Zespołu do Spraw Analizy Systemu Finansowania Szkolnictwa Wyższego. Ponadto, był również m.in. członkiem Zespołu Koordynacyjnego Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym w ramach Fundacji Rektorów Polskich. Autor licznych opracowań, ekspertyz i projektów, w których przedstawił propozycje niezbędnych reform polskiego szkolnictwa wyższego. Dzięki wizji i konsekwentnie realizowanej polityce, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest obecnie jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce, o statusie Uczelni akademickiej. Co warto również zaznaczyć, należy do nielicznego grona polskich uczelni o klasie międzynarodowej.  Warto podkreślić, że studenci cudzoziemcy, stanowią ponad 30% społeczności akademickiej WSIiZ i ponad 5% wszystkich obcokrajowców studiujących w Polsce. Obecnie w uczelni kształci się młodzież z 20 krajów świata m.in.: Ukrainy, USA, Białorusi, Chin, Indii, Iranu, Kazachstanu, Malezji, Niemiec, Turcji, Turkmenistanu, Kirgistanu, Włoch czy Węgier. Z inicjatywy prof. Pomianka, WSIiZ jako jedna z 7 uczelni w Europie i jedyna w Polsce wprowadziła na kierunku Ekonomia na studiach I stopnia, unikatową specjalność: Aviation Management, która w sposób znakomity wpisuje się w tradycje dawnego centralnego ośrodka przemysłowego, a obecnie Doliny Lotniczej. Ponadto, WSIiZ jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła do oferty na kierunku Filologia (angielska) specjalność tłumaczeniową z językiem chińskim.

Inicjator przedsięwzięć na rzecz unowocześniania polskich szkół wyższych (np. z systemu zarządzania szkołami wyższymi Uczelnia.XP czy systemu antyplagiatowego, opracowanego przez pracowników WSIiZ, korzysta blisko 100 uczelni w całej Polsce). Ponadto, z Jego inicjatywy WSIiZ przyczynia się również do rozwoju edukacji w szkołach podstawowych, średnich i gimnazjalnych wdrażając w nich system ''e-szkoła - wirtualny dziennik'', zapewniający elektroniczną oraz zdalną obsługę placówek edukacyjnych. Wszystkie te działania mają służyć podnoszeniu jakości procesu edukacyjnego oraz efektywności polskiej nauki.

Tadeusz Pomianek, fot. WSIiZ
Tadeusz Pomianek, fot. WSIiZ