Ksiądz Biskup Kazimierz Górny

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Górny urodził się 24 grudnia 1937 r. w Lubniu koło Myślenic, w rodzinie Stanisława i Barbary z domu Lipień. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości. Po jej ukończeniu w 1951 r. wstąpił do Niższego Seminarium w Krakowie. Naukę w zakresie szkoły średniej ukończył w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Po maturze wstąpił do krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne i formację pastoralną. Uwieńczeniem tego etapu życia były święcenia kapłańskie, które przyjął 29 czerwca 1960 r. z rąk ówczesnego biskupa pomocniczego Krakowa Karola Wojtyły.

Przez pierwsze dziesięć lat po święceniach Ksiądz Kazimierz Górny pracował jako wikariusz w kilku parafiach archidiecezji krakowskiej: Jaworzno-Byczyna (1960-1961), Ujsoły k. Żywca (1961-1963), Bielsko-Biała (1963-1965), pw. Św. Anny w Krakowie (1965-1970). W roku 1970 podjął pracę w Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Na polecenie kardynała Karola Wojtyły zorganizował tam najpierw Wydział Duszpasterstwa Rodzin, a następnie do 1977 r. kierował jego pracami. Nadto w latach 1972-1977 był sekretarzem krakowskiego Synodu Duszpasterskiego odpowiedzialnym za sprawy organizacyjne Synodalnych Zespołów Studyjnych. Od 1973 r. należał też do archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej, a w 1974 r. został członkiem Komitetu Roku Świętego.

W roku 1977 r. Ksiądz Kazimierz Górny otrzymał nominację na proboszcza w Oświęcimiu. Wraz z tą funkcją łączył obowiązki dziekana dekanatu oświęcimskiego. Troszczył się o zaktywizowanie pracy duszpasterskiej oraz o utworzenie na terenie miasta nowych parafii. Staraniom ówczesnego Księdza Dziekana Kazimierza Górnego zawdzięcza swe powstanie parafia i kościół pw. św. Maksymiliana, którymi od 1983 r. zarządzał jako proboszcz. Wydatnie wsparł też utworzenie klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych obok hitlerowskiego obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau.

Dnia 27 października 1984 r. Ksiądz Kazimierz Górny został prekonizowany na tytularnego biskupa Pertusy i biskupa pomocniczego w Krakowie. Sakrę biskupią otrzymał 6 stycznia 1985 r. w Rzymie z rąk papieża Jana Pawła II. Hasłem jego posługi są słowa „Omnia Tibi" (Wszystko Tobie). W archidiecezji pełnił obowiązki wikariusza generalnego. Należał też do grona kanoników krakowskiej kapituły archikatedralnej.

Kolejny etap życia Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Kazimierza Górnego rozpoczął się 25 marca 1992 r., kiedy został ordynariuszem nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej. Z wielkim zaangażowaniem podjął realizację zadania wyznaczonego Mu przez papieża Jana Pawła II. Znalazło to wyraz w tworzonych dziełach diecezjalnych. Zasługą Jego Ekscelencji było zorganizowanie podstawowych struktur instytucji diecezjalnych: Kurii Diecezjalnej (1992), Kolegium Konsultorów (1992), Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. bł. Józefa Sebastiana Pelczara (1992), Wyższego Seminarium Duchownego (1993), Rady Duszpasterskiej Diecezji (1996), Sądu Biskupiego (1997), Muzeum Diecezjalnego (1997), rzeszowskiej Kapituły Katedralnej (2000); utworzenie wielu organizacji katolickich, by z najważniejszych wymienić Caritas Diecezji Rzeszowskiej (1992) i Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (1995), a także otwarcie diecezji na środki społecznego przekazu - poprzez powołanie do działania diecezjalnego Radia „Via", czasopism: „Źródło Diecezji Rzeszowskiej", „Niedziela Południowa" (obecnie „Niedziela Rzeszowska"), „Droga Rzeszowska", „Zwiastowanie".

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup był też inicjatorem pierwszego Synodu Diecezji Rzeszowskiej, rozpoczętego 24 marca 2001 r. oraz wielu diecezjalnych akcji duszpasterskich. Od samego początku troszczył się też o odpowiednie przygotowanie wykładowców seminaryjnych, wysyłając regularnie wielu księży na studia specjalistyczne w kraju i za granicą. Nadto po dziś dzień zabiega o rozwój sieci parafialnej i dekanalnej, o budownictwo sakralne oraz wspiera tworzenie nowych placówek charytatywnych.

Jako Ojciec diecezji opublikował szereg listów pasterskich, poruszających bieżące sprawy duszpasterskie i społeczne. Dla ożywienia działalności duszpasterskiej nieustannie wspiera działalność sanktuariów na terenie diecezji oraz erygował nowe miejsca kultu sanktuaryjnego. Przyczynił się do powstania kilku domów rekolekcyjno-formacyjnych dla młodzieży i dorosłych.

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Górny bardzo aktywnie włączył się w sprawy natury publicznej, między innymi czynnie włączył się w propagowanie idei uniwersytetu w Rzeszowie oraz usilnie (i z sukcesem) zabiegał o jego utworzenie. Na podkreślenie zasługuje także zaangażowanie Jego Ekscelencji na rzecz samorządów lokalnych, szkół i placówek oświatowych oraz instytucji wychowawczych. Łączy się z tym wiele inicjatyw realizowanych przez Caritas we współpracy z samorządami i innymi instytucjami na rzecz ubogich i niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych. Owocem tychże działań są powstałe w ostatnich latach placówki: kuchnie dla ubogich, domy opieki, warsztaty terapii zajęciowej, Centrum dla niepełnosprawnych Caritas, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Caritas w Myczkowcach. Zaplecze dla tych inicjatyw stanowią Zespoły Charytatywne Caritas, działające we wszystkich parafiach.
Jego Ekscelencja jest także mocno zaangażowany w działalność patriotyczną poprzez promowanie nauczania historii, pielęgnowanie pamięci o bohaterach narodowych i poległych za Ojczyznę, wspieranie organizacji kombatanckich i patriotycznych oraz organizowanie uroczystości religijno-patriotycznych i narodowych.

Ważnym polem działalności Biskupa Rzeszowskiego jest opieka nad Polonią zwłaszcza z naszego regionu, czemu służy wysyłanie duszpasterzy polonijnych do wielu krajów europejskich, a także do USA i Kanady, oraz współpraca z licznymi organizacjami polonijnymi oraz Wspólnotą Polską.

Z posługą biskupią w diecezji Jego Ekscelencja łączy też pracę w centralnych strukturach polskiego Kościoła: jest członkiem Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Rodzin (od 1985), a obecnie jest przewodniczącym tej Komisji, był opiekunem Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży Harcerskiej (1986-1995) i Ruchu Światło-Życie (1987-1990). Jest także członkiem Komisji ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski.

W uznaniu zasług przyznano Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu honorowe obywatelstwa Miasta Oświęcimia (1995) i Gminy Lubień (2000).

Biografia Księdza Biskupa Kazimierza Górnego, świadcząca o niezwykłej osobowości i aktywności - nie tylko duszpasterskiej, ale także społecznej - skłania do opinii, że posługa Jego Ekscelencji zapisuje się złotymi zgłoskami w najnowszych dziejach Rzeszowa.

Powołanie do działania i sprawne funkcjonowanie w Rzeszowie wielu instytucji diecezjalnych ubogaca przestrzeń życia publicznego naszego miasta. Godna podkreślenia jest także troska Jego Ekscelencji Księdza Biskupa o wszechstronny rozwój stolicy Podkarpacia i zrozumienie starań władz samorządowych miasta o uzyskanie dla Rzeszowa statusu ośrodka metropolitalnego. Bez zaangażowania Jego Ekscelencji Księdza Biskupa nie doszłoby także do poszerzenia granic administracyjnych Rzeszowa.