Jerzy Posłuszny

Pan Jerzy Posłuszny jest profesorem nadzwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk prawnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawną problematykę organizacji, funkcjonowania i finansowania administracji, ze szczególnym uwzględnieniem administracji świadczącej. Jest m.in. autorem, współautorem i redaktorem naukowym wielu monografii, podręczników, artykułów, glos i recenzji naukowych. Należy też podkreślić, że jest współautorem „Systemu Prawa Administracyjnego”, najwyżej cenionej publikacji w naukach prawnych. Jest także autorem recenzji rozpraw doktorskich oraz członkiem redakcji naukowych czasopism krajowych i zagranicznych.

Prof. Jerzy Posłuszny przez całe dotychczasowe życie zawodowe bierze bardzo aktywny udział w rozwijaniu rzeszowskiego ośrodka akademickiego. W 1980 r. był współautorem wniosku o uruchomienie kierunku „prawo” w ówczesnej Filii UMCS w Rzeszowie. Był inicjatorem powstania i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego „Towarzystwa Popierania Rozwoju Nauk Prawnych i Ekonomicznych” w Rzeszowie, wspierającego finansowo i organizacyjnie rozwój Filii UMCS. Nakładem tego Towarzystwa wydawane były publikacje naukowe Filii, w tym Zeszyty Naukowe „Prawo – Ekonomia”, w których prof. Jerzy Posłuszny pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego.

Prof. Jerzy Posłuszny był inicjatorem, jedynym autorem dokumentacji i wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wreszcie organizatorem pierwszej na Podkarpaciu uczelni niepublicznej, tj. powstałej w 1995 r. „Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania”, od 2007 r. – po zmianie nazwy „Wyższej Szkoły Prawa i Administracji”. Od chwili powstania tej uczelni pełni nieprzerwanie funkcję Rektora. Warto podkreślić, że założycielem uczelni było wówczas i jest obecnie Towarzystwo Studiów Samorządowych i Gospodarczych utworzone przez gminy woj. rzeszowskiego i przemyskiego.

Wychodząc naprzeciw aspiracjom władz ówczesnego woj. przemyskiego siedzibę uczelni zlokalizowano w Przemyślu. Biorąc jednak pod uwagę bardzo duże zainteresowanie nową uczelnią w woj. rzeszowskim, prof. Jerzy Posłuszny podjął decyzję o utworzeniu i równoległym funkcjonowaniu wydziału zamiejscowego tej uczelni w Rzeszowie. Bardzo intensywny rozwój naukowy i dydaktyczny tego Wydziału, spowodował, że w 2001 r. prof. Jerzy Posłuszny zdecydował o budowie Kampusu w Rzeszowie. W rezultacie powstał jeden z najnowocześniejszych kampusów w Polsce, odpowiadający międzynarodowym standardom. Kampus WSPiA to dzisiaj zlokalizowana w Rzeszowie, przy ul. Cegielnianej na 3-hektarowym obszarze pełna zieleni infrastruktura akademicka o powierzchni 22 tys. mkw., w której przez cały dzień tętni życie studenckie. Infrastruktura ta składa się z: budynków dydaktycznych, dwóch hal sportowych, klubu studenckiego, biblioteki i czytelni, restauracji, parkingów, miejsc wypoczynkowych i rekreacji (m.in. ogrodów) oraz 50 mieszkań będących własnością uczelni.

W rezultacie tak intensywnego rozwoju rzeszowskiego Wydziału prof. Jerzy Posłuszny w 2016 r. postanowił wystąpić do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przeniesienie siedziby WSPiA do Rzeszowa oraz zmianę nazwy, która obecnie oficjalnie brzmi „Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie”.

Od początku istnienia Uczelni prof. Jerzy Posłuszny kierował się swoją wizją budowania w Rzeszowie tylko silnych kierunków studiów zdolnych konkurować z najlepszymi w Polsce. Za taki uznawany jest kierunek „administracja” w WSPiA. Wystarczy wspomnieć, że obsadę kadrową tego kierunku stanowi m.in. aż pięciu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, posiadających stopnie doktora habilitowanego. W 2007 r. prof. Jerzy Posłuszny – będąc autorem dokumentacji i wniosku – uruchomił w Rzeszowie jednolite studia magisterskie na kierunku „prawo”. W tym samym czasie stworzył tzw. korpus doktorski, w skład którego weszło 10 młodych doktorów nauk prawnych, objęty szczególną pomocą umożliwiającą szybki rozwój i awans naukowy. Dzięki tym warunkom osoby te szybko uzyskały stopień doktora habilitowanego i w ten sposób wzmocniły rzeszowskie prawnicze środowisko akademickie. Dzięki takiej polityce kadrowej oraz innym przedsięwzięciom Rektora, uczelnia uzyskała prawo nadawania stopnia doktora nauk prawnych, stając się pierwszą w Polsce wschodniej i południowowschodniej niepubliczną uczelnią o statusie akademickim. Kierunek „prawo” od kilku lat uzyskuje czołową lokatę w ogólnopolskim rankingu Wydziałów Prawa i Administracji, uczelni publicznych i niepublicznych Dziennika Gazety Prawnej. Wystarczy wspomnieć, że w skład obsady kadrowej tego kierunku wchodzi również prof. Andrzej Zoll, jeden z najwybitniejszych polskich prawników.

Pozycja naukowa i dydaktyczna tych kierunków przyczynia się do postrzegania Rzeszowa jako silnego i liczącego się ośrodka prawniczego w Polsce co znalazło m.in. wyraz w opinii dziennika Rzeczpospolita (numer 140, z dnia 19 czerwca 2017 r.), który zachęca wszystkich młodych ludzi do zamieszkania i studiowania w Rzeszowie, m.in. z powodu znanej kadry i sukcesów WSPiA.

Dzięki WSPiA rzeszowski ośrodek akademicki jest także miejscem jedynych na Podkarpaciu studiów II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, stwarzając możliwość kontynuowania nauki absolwentom aż ośmiu uczelni z regionu, prowadzących takie studia na poziomie I stopnia.

Prof. Jerzy Posłuszny jest inicjatorem i organizatorem licznych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych – ogólnopolskich i międzynarodowych – promujących środowisko naukowe Rzeszowa i miasto Rzeszów w Polsce i za granicą, a także nowatorskich rozwiązań organizacyjnych. Dzięki jego inicjatywom i staraniom:
• powstał Polsko-Ukraiński Klub Konstytucjonalistów, zrzeszający najwybitniejszych konstytucjonalistów z Polski i Ukrainy,
• utworzone zostało w WSPiA ogólnopolskie czasopismo z zakresu administracji, pt. „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka”. Jest to obecnie jedyne w Polsce czasopismo naukowe specjalizujące się w problematyce administracji,
• powstało przy WSPiA Ogólnopolskie Forum Kierowników Katedr i Zakładów Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Nauk o Administracji,
• WSPiA i tym samym Rzeszów jest stolicą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez WSPiA. W ciągu ośmiu lat uczestniczyło w niej ponad 20 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski,
• jako pierwsza uczelnia w Polsce WSPiA, już w roku 1999 zainicjowała powstanie systemu informatycznego do obsługi studentów, bazującego na najnowszych rozwiązaniach programistycznych. Pierwsza wersja oprogramowania była pod każdym względem innowacyjnym rozwiązaniem, którego nie posiadała żadna inna Uczelnia w Polsce,
• WSPiA jest pierwszą uczelnią w regionie, która zdecydowała się zainwestować w odnawialne źródła energii. Od 2011 roku w WSPiA zainstalowano ponad 1040 mkw. paneli fotowoltaicznych. W ramach tej inwestycji powstały również pierwsze w Rzeszowie stacje do ładowania samochodów elektrycznych,
• WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa stała się jednym z liderów w pozyskiwaniu środków unijnych wśród uczelni nie tylko z regionu, ale i z Polski,
• w WSPiA wdrożono autorską koncepcję Prof. Jerzego Posłusznego innowacyjnego nauczania, nazwaną „EDR-SBS”. Wprowadza ona rewolucyjne zmiany w dydaktyce, polegające m.in. na rezygnacji z tradycyjnych egzaminów i zastąpieniu ich systematyczną nauką i systematycznym zaliczaniem tematów.

Oprócz odznaczeń państwowych prof. Jerzy Posłuszny otrzymał Honorowe Odznaczenie Zasłużony dla Diecezji Rzeszowskiej. Odznaczenie to przyznane zostało przez Biskupa Rzeszowskiego w uznaniu zasług dla Diecezji z okazji 25-lecia jej istnienia.

Jerzy Posłuszny
Jerzy Posłuszny