Tadeusz Markowski

Tadeusz Markowski jest absolwentem rzeszowskiego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego oraz Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie, przekształconej w 1974 r. w Politechnikę Rzeszowską.

W 1970 roku rozpoczął pracę jako asystent w kierowanym przez doc. Romana Niedzielskiego Zakładzie Konstrukcji Maszyn WSI w Rzeszowie. W 1999 roku postanowieniem prezydenta RP uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych – jako pierwszy absolwent Politechniki Rzeszowskiej. W pracy zawodowej pozostał wierny macierzystej uczelni - Politechnice Rzeszowskiej, gdzie przeszedł, w ciągu 46 lat pracy, wszystkie szczeble kariery zawodowej. Jako pierwszy absolwent Politechniki Rzeszowskiej, został wybrany w 1999 r. na funkcję rektora swojej Alma Mater, którą sprawował przez dwie kadencje (1999-2005).

W latach 2005-2008 był prorektorem ds. ogólnych Politechniki Rzeszowskiej. W dniu 16 marca 2016 r. społeczność akademicka Politechniki Rzeszowskiej ponownie obdarzyła prof. Tadeusza Markowskiego swoim zaufaniem, wybierając Go, po raz trzeci, na funkcję rektora Politechniki Rzeszowskiej. Główne zainteresowania naukowe prof. T. Markowskiego dotyczą konstrukcji i technologii kół zębatych walcowych. Jest autorem lub współautorem kilku monografii i skryptów, licznych patentów oraz ponad 200 opracowań publikacyjnych, wśród których jest kilkadziesiąt prac o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W dorobku Profesora jest duża liczba recenzji prac doktorskich, postępowań habilitacyjnych i profesorskich.  Inicjatywy profesora Markowskiego i jego poprzedników są z powodzeniem rozwijane przez jego uczniów i ich uczniów i są doskonale znane wśród specjalistów w kraju i za granicą.

Profesor Tadeusz Markowski stworzył jedyną w swoim rodzaju szkołę kół zębatych koncentrującą się zarówno na zapadniach konstrukcyjnych, jak i technologicznych oraz eksploatacyjnych z uwzględnieniem różnych rodzajów zarysów i typów przekładni. Celem nadrzędnym od chwili objęcia przez prof. T. Markowskiego funkcji kierownika Katedry Konstrukcji Maszyn było doprowadzenie tej jednostki do dużej samodzielności naukowej. Włożył On wiele wysiłku w zapewnienie warunków do szybkiego awansu naukowego pracownikom, którzy tworzyli własne zespoły badawcze i tym samym rozszerzali obszar badań naukowych Katedry. 

Prof. Tadeusz Markowski jest dobrym organizatorem i menadżerem. Z jego inicjatywy uruchomiono na Politechnice Rzeszowskiej specjalność „organizacja i zarządzanie w przemyśle”, na podstawie której powstał w 1993 r. Wydział Zarządzania i Marketingu, przekształcony w 2010 r. w Wydział Zarządzania.

Jego największym osiągnięciem organizacyjnym, będącym wynikiem działań jako dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, było uzyskanie w 2000 r. przez ten Wydział prawa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.  Piastując funkcję rektora podjął  wiele działań organizacyjnych na rzecz rozwoju Politechniki Rzeszowskiej. Był m.in. inicjatorem powołania Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, której celem jest podejmowanie, popieranie i prowadzenie wszelkich działań, zmierzających do rozwoju Uczelni. Działania tego typu podnoszą także atrakcyjność naszego miasta, jako m.in. ośrodka akademickiego i przyczyniają się do promocji całego regionu.

Prof. T. Markowski od 2002 r. piastuje również funkcję prezesa Zarządu Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Prof. Tadeusz Markowski jest także pasjonatem i mecenasem sportu. Jest kilkakrotnym Akademickim Mistrzem Polski w tenisie ziemnym, który uprawia do dnia dzisiejszego.

Tadeusz Markowski, fot. Politechnika Rzeszowska
Tadeusz Markowski, fot. Politechnika Rzeszowska