1

Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych

1. Wymagane dokumenty do rejestracji działalności

1.  Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej "CEIDG" uzupełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku komputerowo lub na maszynie, czy długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.

AKTUALNE FORMULARZE WNIOSKÓW I INSTRUKCJE ICH WYPEŁNIANIA dostępne są na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl w zakładce "formularze i instrukcje"

2. Do wglądu ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL i paszportu (tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, dokument tożsamości cudzoziemca, karta stałego pobytu, karta pobytu czasowego).

3. W przypadku osób zagranicznych niebędących obywatelami państw członkowskich (Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wraz z wnioskiem należy przedstawić oryginał albo notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego aktualny status, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4, lub ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to jest.:

a) zezwolenie na pobyt stały (karta pobytu + paszport, jeżeli posiada);
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (karta pobytu + paszport, jeżeli posiada);
c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, to jest:
- kształcenie się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
- połączenie z rodziną (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
- posiadane zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydane przez inne państwo członkowskie oraz zamiar wykonywania pracy lub działalności gospodarczej, podjęcie lub kontynuowanie studiów na terytorium RP lub inne okoliczności (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
d) dokument stwierdzający status uchodźcy;
e) dokument stwierdzający ochronę uzupełniającą + paszport, jeżeli posiada;
f) zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgoda na pobyt tolerowany + paszport, jeżeli posiada;
g) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada + aktualny akt zawarcia małżeństwa, w przypadku, gdy posiada jakikolwiek pobyt czasowy);
h) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
i) dokument stwierdzający fakt, że korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej + paszport, jeżeli posiada;
j) ważna Karta Polaka + paszport.

4. W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik, którego ustanowienie nie zostało ujawnione we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa albo jego odpis, wypis lub jego urzędowo uwierzytelnioną kopię wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Wniosek CEIDG-1 można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku należy posiadać podpis zaufany albo podpis osobisty, albo kwalifikowany podpis elektroniczny, a następnie:

 • wejść na stronę internetową www.ceidg.gov.pl
 • założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego
 • zalogować się do CEIDG i wypełnić wniosek elektroniczny
 • podpisać wniosek za pomocą podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego i go wysłać
 • system prześle na adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Jeśli przedsiębiorca korzysta z bankowości elektronicznej, może potwierdzić profil zaufany za pośrednictwem wybranych banków bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Zakładając profil zaufany przez bankowość internetową, można wykonać wszystkie kroki (złożenie wniosku, potwierdzenie profilu) za pośrednictwem swojego serwisu bankowości.

3. Opłaty i miejsce złożenia wniosku

Rejestracja w CEIDG i wszelkie czynności związane z wpisem są BEZPŁATNE.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.

W przypadku Urzędu Miasta Rzeszowa wniosek składa się w:

Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
III piętro, pokój 51, 54, 55

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

4. Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wpis do CEIDG można wypełnić w formie:

 • papierowej;
 • elektronicznie poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl;
 • skorzystać z usługi załóż firmę przez telefon dostępnej pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32

Wniosek elektroniczny wypełniony w trybie anonimowym, tzw. wniosek roboczy (bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego, albo podpisu osobistego), wymaga wizyty w urzędzie gminy w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę.
Wniosek taki jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku uzyskanym na stronie CEIDG podczas jego wypełniania, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy w Polsce:

 • osobiście;
 • przez osobę uprawnioną;
 • za pośrednictwem poczty przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Wpisowi do CEIDG podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, w związku z tym nie podlega wpisowi do ewidencji przedsiębiorców. Przedsiębiorcami podlegającymi wpisowi są wspólnicy spółek cywilnych będącymi osobami fizycznymi, którzy zobowiązani są do dokonania wpisu do CEIDG przed podjęciem działalności w ramach spółki cywilnej. Jeżeli wspólnik jest już przedsiębiorcą i dołączył do spółki cywilnej, uzupełnia swój wpis o NIP i REGON spółki i aktualizuje dane.

Treść wpisu można każdorazowo sprawdzić na stronie CEIDG w zakładce "baza przedsiębiorców". W przypadku wpisu wykreślonego należy zaznaczyć opcję "uwzględnij wykreślone".

Więcej informacji na temat rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej można znaleźć: