Zasłużony dla Miasta Rzeszowa

Wyróżnienie Zasłużony dla Miasta Rzeszowa jest formą uhonorowania przez Gminę Miasto Rzeszów obywateli, którzy swoimi talentami, pracą zawodową lub działalnością społeczną, wnieśli znaczący wkład w rozwój Miasta Rzeszowa w różnych dziedzinach.

Obecnie tytuł Zasłużony dla Miasta Rzeszowa nadaje Rada Miasta, uchwałą podejmowaną większością głosów. Wnioski o przyznanie tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa mogą składać organizacje społeczne, polityczne, związki wyznaniowe, organizacje pożytku publicznego, osoby fizyczne oraz inne instytucje.

Dyplom i okolicznościowy medal wręczane są podczas uroczystości organizowanej z okazji nadania praw miejskich. Wyróżnione osoby wpisuje się do Księgi Zasłużonych dla Miasta Rzeszowa, przechowywanej w siedzibie Urzędu Miasta.

Obecnie w Księdze Zasłużonych dla Miasta Rzeszowa znajdują się: Ryszard Ziemba, Marek Czarnota, Andrzej Kowal, Stanisław Mazur, ks. dr Ireneusz Folcik, Zygmunt Solarski, Jan Stankiewicz, Krzysztof Ignaczak i Mateusz Tułecki.

Jan Stankiewicz

Prof. dr hab. Jan Stankiewicz z Rzeszowem związany jest od 1980 roku. Po przyjeździe do Rzeszowa z Lublina, obejmuje funkcję kierownika Katedry Matematyki oraz dyrektora Instytutu Matematyki i Fizyki Politechniki Rzeszowskiej. Jest w tym czasie jedynym pracownikiem samodzielnym z tytułem profesora z zakresu matematyki w Rzeszowie. Dlatego też angażuje się w rozwój Instytutu Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a później Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W latach 1997-2006 pracuje tam jako kierownik Zakładu Analizy Matematycznej i Zakładu Analizy Zespolonej. W obydwu rzeszowskich uczelniach jego zaangażowanie daje wymierne efekty, gdyż kierowane przez niego jednostki dynamicznie rozwijają się zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i naukowym. Szczególnie ważnym czynnikiem jest rozwój kadry naukowej, na bazie której można było utworzyć Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej przy Politechnice Rzeszowskiej. Ma to także niebywałe znaczenie przy tworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Promując 13 doktorów matematyki, ma swój wielki, niekwestionowany wkład w rozwój rzeszowskich uczelni. Równocześnie pracuje w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk.

Swoje naukowe zainteresowania prof. Jan Stankiewicz przenosi także na działalność w społeczności lokalnej, np. przez ponad 20 lat pełni funkcję prezesa lub wiceprezesa Rzeszowskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego. Jego działania owocują uznaniem na arenie nie tylko krajowej np. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, wydawane w celu promocji osiągnięć rzeszowskich matematyków zdobywają popularność i splendor w międzynarodowych kręgach naukowych, jako „Jurnal of Mathematics and Applications”. Angażuje się również w organizację Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, Zjazdu Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Rzeszowie, realizuje cykl Środowiskowych Konferencji Matematycznych, które zyskały popularność międzynarodową pod nazwą „International Conference on Mathematics and Related Fields”.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 prac naukowych, redaktorem naukowym, autorem recenzji i referatów, które prezentuje na konferencjach naukowych. Prowadzi wykłady kursowe i monograficzne, seminaria licencjackie i magisterskie, kształcąc wiele pokoleń studentów, co przyczyniło się do rozwoju zarówno naszego miasta, jak i regionu.

Uhonorowany wieloma nagrodami, w tym m.in.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, czy Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego.

W bieżącym roku, przechodząc na emeryturę, pozostawia niebywale cenną spuściznę naukową oraz pamięć o swojej życzliwości, profesjonalizmie i cierpliwości, jaką przez 50 lat swojej pracy dydaktycznej okazywał czerpiącym z jego wiedzy studentom.