Dane statystyczne

Rzeszów w liczbach

Powierzchnia: 128,5 km kw. 

Liczba mieszkańców - ok. 196 812 osoby (stan na 31.12.2021 r.)

W skład Rzeszowa wchodzi 33 osiedla.

Przyrost naturalny (w półroczu 2019 r.) wyniósł 2,6 na 1000 ludności

Podmioty gospodarki narodowej w Rzeszowie na koniec 2019 r. - 29 268

Ludność w wieku (stan na 31 grudnia 2018 r.):
- przedprodukcyjnym - 35 595
- produkcyjnym - 116 565
- poprodukcyjnym - 39 404

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. - 5 000,53 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. - 5 253,23 zł

Stopa bezrobocia (koniec grudnia 2019 r.) - 4,8 %

Sieć rozdzielcza (stan na 31 grudnia 2018 r.):
- wodociągowa - 634,8 km
- kanalizacyjna - 757,9 km
- gazowa - 827,4 km

Mieszkania (stan na 31 grudnia 2018 r.):
- ogółem - 81 596
- przeciętna liczba izb w mieszkaniu - 3,66
- przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie - 2,35
- przeciętna powierzchnia uzytkowa w m kw. - 66,7
- oddane do użytku w okresie I - XII 2019 r. - 3 291

Drogi (stan na 31 grudnia 2018 r.):
- powiatowe - 128,3 km
- gminne - 139,3 km

Pojazdy samochodowe i ciągniki (stan w dniu 31.12.2018 r.) - 139 172
w tym
- samochody osobowe - 108 750
- autobusy - 637
- samochody cięzarowe i ciągniki siodłowe - 21 544
- motocykle - 5 595

Łóżka w szpitalach ogólnych (stan na 31 grudnia 2018 r.) - 2 354

Apteki i punkty apteczne (stan na 31 grudnia 2018 r.) - 93

Przychodnie zdrowia (stan na 31 grudnia 2018 r.) - 204

Żłobki i kluby dziecięce (stan na 31 grudnia 2018 r.):
- żłobki - 38
- miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych - 2 106

Placówki wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19 - 109
w tym przedszkola - 95

Miejsca w przedszkolach w roku szkolnym 2018/19 - 9 255

Oddziały w placówkach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19 - 441
w tym w przedszkolach - 409

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19 - 9 014
w tym w przedszkolach - 8 540

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/19 - 48
w tym
- oddziały - 782
- uczniowie - 15 427

Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/19 - 2
w tym
- oddziały - 78
- uczniowie - 1 796

Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży oraz szkoły specjalne przysposabiające do pracy w roku szkolnym 2018/19 - 7
w tym
- oddziały - 50
- uczniowie - 857

Technika oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne dla młodzieży w roku szkolnym 2018/19 - 17
w tym
- oddziały - 255
- uczniowie - 6 937

Licea ogólnokształcące dla młodzieży w roku szkolnym 2018/19 - 19
w tym
- oddziały - 205
- uczniowie - 6 273

Szkoły policealne w roku szkolnym 2018/19 - 32
w tym
- oddziały - 226
- uczniowie - 4 620

Domy i zakłady (bez filii) pomocy społecznej (stan na 31 grudnia 2018 r.) - 9

Miejsca w domach i zakładach (łącznie z filiami) pomocy społecznej (stan na 31 grudnia 2018 r.) - 636

Biblioteki publiczne (stan w 2018 r.) - 19
- księgozbiór w tys. woluminów - 550,9
- wypożyczenia księgozbioru w tys. - 757,1
- czytelnicy - 37 387

Kina (stan w 2018 r.):
- kina - 4
- miejsca na widowni - 4 491
- seanse - 40 206
- widzowie ogółem - 1 013 319

Muzea (stan na 31 grudnia 2017 r.):
- muzea - 10
- muzealia - 109 028
- wystawy czasowe - 36
- zwiedzajacy muzea - 103 187

Baza noclegowa (w 2018 r.):
- obiekty - 46
- miejsca noclegowe - 3 944
- korzystający z noclegów - 272 699
w tym turyści zagraniczni - 69 842

Kluby sportowe (w 2018 r.):
- jednostki organizacyjne - 107
- członkowie - 10 274
- sekcje sportowe - 202