Zasłużony dla Miasta Rzeszowa

Wyróżnienie Zasłużony dla Miasta Rzeszowa jest formą uhonorowania przez Gminę Miasto Rzeszów obywateli, którzy swoimi talentami, pracą zawodową lub działalnością społeczną, wnieśli znaczący wkład w rozwój Miasta Rzeszowa w różnych dziedzinach.

Obecnie tytuł Zasłużony dla Miasta Rzeszowa nadaje Rada Miasta, uchwałą podejmowaną większością głosów. Wnioski o przyznanie tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa mogą składać organizacje społeczne, polityczne, związki wyznaniowe, organizacje pożytku publicznego, osoby fizyczne oraz inne instytucje.

Dyplom i okolicznościowy medal wręczane są podczas uroczystości organizowanej z okazji nadania praw miejskich. Wyróżnione osoby wpisuje się do Księgi Zasłużonych dla Miasta Rzeszowa, przechowywanej w siedzibie Urzędu Miasta.

Obecnie w Księdze Zasłużonych dla Miasta Rzeszowa znajdują się: Ryszard Ziemba, Marek Czarnota, Andrzej Kowal, Stanisław Mazur, ks. dr Ireneusz Folcik, Zygmunt Solarski, Jan Stankiewicz, Krzysztof Ignaczak i Mateusz Tułecki.

Zygmunt Solarski

Zygmunt Solarski to wytrwały przewodnik, popularyzator turystyki krajoznawczej, który przez kilkadziesiąt lat, dzięki swojej charyzmie, opartej na prawych wzorcach duchowych, kształtował postawy życiowe kilku pokoleń w odniesieniu do kultury, patriotyzmu i i wartości moralnych.

Od ponad pół wieku związany jest z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. Potrafi w sposób bezpośredni docierać do różnych kręgów społecznych i zachęcać je do udziału w organizowanych imprezach turystycznych. Grupę tę stanowią nauczyciele, przewodnicy, organizatorzy turystyki, klerycy i księża, wręcz całe rodziny. Przymioty osobiste takie jak: skromność, koleżeńskość, bezinteresowność i niesamowite zaangażowanie gromadzą wokół niego zawsze wielu chętnych na wspólne eskapady. Także umiejętność organizowania tanich form wypoczynku stanowi o atrakcyjności tych imprez. W ten sposób przyciągał i ciągle przyciąga do siebie ludzi, których turystyka kwalifikowana z wielu powodów wcześniej nie interesowała. Planowane, organizowane i prowadzone przez niego imprezy turystyczne i krajoznawcze takie jak: rajdy górskie, nizinne, piesze i narciarskie, spływy kajakowe, wycieczki krajoznawcze i wyprawy zagraniczne, zawierały zawsze elementy przewodnie, wzbogacone o cele wyższe jak np.:
- poznawanie prawdziwej historii wydarzeń i mieszkańców terenu, przez który prowadziły trasy wędrówek, poznawanie sieci sanktuariów, zwiedzanie obiektów zabytkowych np. zachowanych cerkiewek,
- rajdy szlakami Karola Wojtyły,
- poznawanie miejsc bitewnych, zapomnianych cmentarzy wojennych i partyzanckich,
- poznawanie historycznych terenów Kresowych Polski podczas spływów kajakowych Dniestrem i w czasie rajdów po Karpatach Wschodnich (Ukraina i Rumunia) oraz Bieszczadach,
- udział w budowie pierwszego Krzyża na Tarnicy oraz zainicjowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej na Tarnicę,
- zainicjowanie i organizowanie przez wiele lat rekolekcji pod hasłem „Mistyka gór”,
- założenie i prowadzenie przy PTTK w Rzeszowie prężnego Klubu POL-SURVIVAL PTTK, popularnego głównie wśród młodzieży w tym tej z tzw. marginesu społecznego.

„Pigmej” popularyzuje taki sposób uprawiania turystyki, który pozwala realizować powszechnie przyjęte wartości etyczne i moralne. Przyczynia się to do kształtowania właściwych nawyków aktywnego wypoczynku i odpowiednich zasad współżycia.
Swoim wieloletnim bezinteresownym działaniem i poświęceniem w pełni zyskał wdzięczność mieszkańców, nie tylko Rzeszowa.