Zasłużony dla Miasta Rzeszowa

Wyróżnienie Zasłużony dla Miasta Rzeszowa jest formą uhonorowania przez Gminę Miasto Rzeszów obywateli, którzy swoimi talentami, pracą zawodową lub działalnością społeczną, wnieśli znaczący wkład w rozwój Miasta Rzeszowa w różnych dziedzinach.

Obecnie tytuł Zasłużony dla Miasta Rzeszowa nadaje Rada Miasta, uchwałą podejmowaną większością głosów. Wnioski o przyznanie tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa mogą składać organizacje społeczne, polityczne, związki wyznaniowe, organizacje pożytku publicznego, osoby fizyczne oraz inne instytucje.

Dyplom i okolicznościowy medal wręczane są podczas uroczystości organizowanej z okazji nadania praw miejskich. Wyróżnione osoby wpisuje się do Księgi Zasłużonych dla Miasta Rzeszowa, przechowywanej w siedzibie Urzędu Miasta.

Obecnie w Księdze Zasłużonych dla Miasta Rzeszowa znajdują się: Ryszard Ziemba, Marek Czarnota, Andrzej Kowal, Stanisław Mazur, ks. dr Ireneusz Folcik, Zygmunt Solarski, Jan Stankiewicz, Krzysztof Ignaczak i Mateusz Tułecki.

Ks. dr Ireneusz Folcik

Ks. dr Ireneusz Folcik - intelektualista, niestrudzony zwolennik dialogu, którego osobowość, szczere zaangażowanie oraz oddanie kapłańskiej misji, sprawiło, że stał się niekwestionowanym przywódcą duchowym kilku pokoleń rzeszowian.

Po ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podjął pracę duszpasterską w Rzeszowie, jako diecezjalny duszpasterz akademicki w latach 1975 -1995, gdzie jako pierwszy w Polsce zorganizował na wyższych uczelniach wykłady z etyki. Wyróżniony godnością Kapelana Honorowego Ojca Świętego Jana Pawła II, pełnił funkcję archiprezbitera rzeszowskiego.

Doktor teologii, wykładowca etyki w uczelniach rzeszowskich i homiletyki w Wyższym Seminarium Duchowym, od chwili utworzenia uczelni. Stał się niekwestionowanym przewodnikiem młodzieży i studentów, których niestrudzenie uczył myślenia o człowieku jako wartości, o sile pojednania i współpracy - w czasie kiedy nie było to ani oczywiste, ani powszechne. Jego projekty duszpasterskie obejmowały i inspirowały do upowszechniania uniwersalnych wartości w wielu sferach życia społecznego, w tym: edukacji, kulturze, sporcie i tak mu bliskich działaniach patriotycznych. Ciągle jest wychowawcą, jak i opiekunem, żarliwym kapłanem i przykładnym obywatelem, budząc powszechny szacunek i uznanie.

Zaangażowany w życie miasta, systematycznie tworzy przestrzeń spotkań, wspiera inicjatywy samorządowe, kierując się jedynie swoją szczerością, niestrudzoną dobrocią i nieocenioną mądrością. Współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, autor wielu publikacji. Od 1995 roku proboszcz parafii Świętego Józefa w Rzeszowie, dziekan Dekanatu Rzeszów-Północ. Ogromną troskę kładł na rozwój parafii, gdzie odbudował historyczne kapliczki, przeprowadził prace konserwatorskie kościoła, przyczynił się do powstania „Dróżek św. Józefa” – patrona rodziny, obrońcy życia, nauczyciela pracy.

Ksiądz Ireneusz Folcik dał się poznać jako wybitny kaznodzieja, poruszający sumienia swoimi kazaniami w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Głosił je w wielu miastach Polski oraz w poza granicami kraju: we Włoszech, Szwecji, Francji, Ukrainie, Szwajcarii i Ziemi Świętej.