Rzeszów dla Ukrainy

Aktualności

„Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Miasta Rzeszowa

W Urzędzie Miasta Rzeszowa wprowadzono usługę „Mobilny Urzędnik” w ramach projektu „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.
Usługa „Mobilny Urzędnik” polega na obsłudze spraw urzędowych na terenie Rzeszowa w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do skorzystania z usługi.

Kto może skorzystać z usługi „Mobilnego Urzędnika”?
Pomoc skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa o szczególnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta Rzeszowa i spełniają przynajmniej jeden z wymogów wyszczególnionych poniżej:
1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
2. posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
3. są w wieku powyżej 65 lat, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i samodzielnego dotarcia do urzędu,
4. są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i samodzielnego dotarcia do urzędu,
5. są osobami zależnymi w wieku powyżej 15 lat,
6. są opiekunami faktycznymi osób zależnych,
7. są opiekunami w ramach pieczy zastępczej.

Na czym polega usługa „Mobilnego Urzędnika”?
Usługa „Mobilny Urzędnik” polega na obsłudze spraw urzędowych na terenie Rzeszowa w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do skorzystania z usługi. „Mobilny Urzędnik” dostarczy potrzebne druki urzędowe, pomoże w ich wypełnieniu, przyjmie niezbędne dokumenty, a następnie zarejestruje je w urzędzie. (Wszelkie dokumenty wymagane do dołączenia w ramach procedury mieszkaniec ma obowiązek zgromadzić samodzielnie).

Jak skorzystać z usługi „Mobilnego Urzędnika”?
Osoby uprawnione do skorzystania z usługi „Mobilnego Urzędnika” mogą dokonać zgłoszenia:
• Telefonicznie pod numer Infolinii Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00 (zgłoszenia można dokonać także za pośrednictwem członka rodziny, opiekuna)
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30
• Pocztą elektroniczną – wysyłająć zgłoszenie na adres: mobilny.urzednik@erzeszow.pl

Usługi w ramach „Mobilnego Urzędnika” realizowane są w środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 14.00. Usługa zostanie zrealizowana w najbliższym dniu, w którym dostępny jest wolny termin.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w przeddzień umówionej wizyty, mieszkaniec otrzyma telefoniczne potwierdzenie z Urzędu Miasta Rzeszowa, z podaniem imienia i nazwiska pracownika, który będzie realizował usługę, a Mobilny Urzędnik przed rozpoczęciem obsługi wylegitymuje się.

Co powinno zawierać zgłoszenie?
W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić:
• czego dotyczy sprawa
• podać imię i nazwisko
• adres zamieszkania
• numer telefonu do kontaktu

Katalog usług świadczonych w ramach „Mobilnego Urzędnika” w Urzędzie Miasta Rzeszowa.
1) Wydział Polityki Społecznej
Złożenie wniosku i wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora
2) Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
• Pomoc związana z obsługą przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
• Pomoc w zakresie czynności związanych z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz możliwych źródeł dofinansowania dla przedsiębiorców.
3) Wydział Gospodarki Komunalnej
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4) Wydział Finansowy
Złożenie wniosku o udzielanie ulgi podatkowej w podatkach i opłatach
5) Urząd Stanu Cywilnego
Złożenie wniosku o zmianę imienia i nazwiska
6) Wydział Spraw Obywatelskich
• Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, w tym:
zgłoszenie utraty dowodu osobistego, zniszczenia lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
• Wydanie dowodu osobistego wraz z ustaleniem kodów PIN zabezpieczających certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Ważne! Skorzystanie z modelu usługi Mobilny Urzędnik jest bezpłatne.
Projekt „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Grafika promująca usługę Mobilny Urzędnik w Urzędzie Miasta Rzeszowa
Grafika promująca usługę Mobilny Urzędnik w Urzędzie Miasta Rzeszowa