Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Aktualności

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa informuje o naborze wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (na 20 stanowisk pracy) w zakresie działań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

Termin naboru wniosków: od 29.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

Refundacja będzie finansowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VII)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Na refundowane stanowisko pracy kierowane będą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin):

1. Zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne z ustalonym Indywidualnym Planem Działania, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- kobiety,
- osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy na dzień przystąpienia do projektu),
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby, które ukończyły kształcenie co najwyżej na poziomie szkoły średniej);

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.

Kwota refundacji, o jaką można wnioskować na jedno stanowisko pracy to maksymalnie 20 000,00 złotych.

Wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 na dzienniku podawczym (parter).

Szczegółowe informacje dot. naboru na stronie internetowej PUP w Rzeszowie.

Kontakt: Centrum Aktywizacji Zawodowej
al. Batalionów Chłopskich 7
35-038 Rzeszów
tel. 459 595 060; 801 002 124
e-mail: cab@pup.rzeszow.pl