Data wydruku: 2021-07-23 17:11:25

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Wydziały UM Rzeszów

Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Informacje o Wydziale

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 875 41 14
e-mail brzp@um.rzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Maciej CHŁODNICKI
Siedziba ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 875 41 30
e-mail mchlodnicki@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Wydziału
4. Podstawa prawna
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa załącznik do zarządzenia Nr 19/2013 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r.
5. Struktura organizacyjna
W Biurze Prasowym pracują dwie osoby: rzecznik prasowy i jeden pracownik podlegający rzecznikowi
6. Zadania

1) przedstawianie Prezydentowi ważniejszych publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o działalności organów miasta;

2) przygotowywanie odpowiedzi na krytykę prasową, telewizyjną i radiową;

3) współpraca ze środkami publicznego przekazu w zakresie przekazywania informacjidziałalności urzędu, Prezydenta i Rady;

4) koordynowanie działań związanych z redagowaniem i wydawaniem biuletynu informacyjnego;

5) analizowanie informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o działalności organów miasta;

6) współdziałanie z dyrektorami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta w dziedzinie kreowania prawidłowego wizerunku miasta;

7)  organizowanie konferencji prasowych;

8)  archiwizowanie prasy oraz nagranych programów radiowych i telewizyjnych.

7. Tryb działania
Dziennikarze zainteresowani uzyskaniem informacji kierują pytania do Biura Prasowego bezpośrednio, telefonicznie, lub pocztą internetową, a pracownicy udzielają odpowiedzi w porozumieniu z prezydentem, wiceprezydentami i odpowiednimi wydziałami tak szybko, jak to jest możliwe
8. Wysokość opłat
Biuro Prasowe nie pobiera żadnych opłat.
9. Rejestry, archiwa, ewidencje

Rejestr sprostowań nieprawdziwych informacji opublikowanych w mediach.

Biuro Prasowe okresowo przechowuje prasę, kserokopie wycinków prasowych, oraz nagrania ważniejszych audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce dotyczącej samorządu, Urzędu Miasta i instytucji podlegających samorządowi.

Informacje nieudostępnione

Odpowiedzi na zapytania dziennikarzy nie mogą zawierać informacji niejawnych, chronionych prawem.

10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
-
11. Informacje nieudostępnione
-
Dane opracowania
Opracował Maciej Chłodnicki 2020.01.02
Zatwierdził Maciej Chłodnicki 2020-01-02