Data wydruku: 2021-01-18 05:49:50

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl

Aktualności

Wotum zaufania dla Prezydenta

Prezydent Tadeusz Ferenc, fot. Tadeusz Poźniak

Podczas V sesji Rady Miasta, Zastępca Prezydenta Marek Ustrobiński przedstawił Raport o stanie Miasta za 2019 rok, w którym została zawarła kompleksowa informacja na temat Rzeszowa, dane statystyczne, stan finansów w ostatnim roku, wykaz najważniejszych inwestycji, wydatki na kulturę, sport, gospodarkę komunalną i wiele innych dziedzin życia.

Budżet Rzeszowa na 2019 rok wyniósł 1,65 mld zł, z czego ponad 700 mln zł wykorzystano na same inwestycje. Najważniejsze z nich to: budowa drogi łączącej ul. Lubelską i Warszawską (2019 r. - 6,3 mln zł), rozbudowa ul. Podkarpackiej (2019 r. - 3,7 mln zł), budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój (81 mln zł, w 2019 r. 50 mln zł), odprowadzenie wód opadowych poprzez budowę kolektora deszczowego od ul. Warszawskiej do ul. Jazowej i Nowowiejskiej – 8,6 mln zł), instalacje fotowoltaiczne wykorzystujące odnawialne źródła energii – 10,3 mln zł, przebudowa skrzyżowań na terenie miasta – 3,8 mln zł, rozbudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim – 13,2 mln zł, rozbudowa ul. św. Rocha – 9,3 mln zł, przebudowa ul. Tarnowskiej – 3,3 mln zł, przebudowa zatok autobusowych – 10,5 mln zł, rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 24 – 4,1 mln zł, modernizacja, remont, rozbudowa obiektu sportowego na os. Słocina - 3 mln zł, dostawa autobusów elektrycznych – 30,2 mln zł.
Ponadto, w 2019 roku miasto realizowało 28 polityk, programów i strategii (najważniejsze to Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa do 2025 r., Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata 2017 – 2020, Lokalny Program Rewitalizacji i inne).

Po zakończonej debacie i długiej dyskusji nad przedłożonym Raportem, Rada głosami 17 radnych postanowiła przyznać wotum zaufania Prezydentowi Miasta Rzeszowa oraz udzielić mu absolutorium (także 17 radnych zagłosowało za, ośmiu było przeciw).