Telefon Informacyjny 987

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA TELEFONU INFORMACYJNEGO DLA OSÓB UWIKŁANYCH W PROBLEM PRZEMOCY DOMOWEJ
987

Zasady ogólne:
- numer telefonu 987 jest numerem alarmowym o charakterze informacyjno – koordynacyjnym,
- od dnia 01.09.2009 r. mogą z niego korzystać osoby uwikłane w problem przemocy domowej,
- numer jest bezpłatny dla osób dzwoniących z aparatów stacjonarnych oraz automatów / budek telefonicznych,
- działa całodobowo, przez cały rok kalendarzowy,
- w godzinach pracy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, telefon jest odbierany najpierw przez pracownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a następnie przełączany do pracownika Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, natomiast w pozostałych dniach i godzinach jego obsługę prowadzi wyłącznie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- każda rozmowa jest rejestrowana, według specjalnie opracowanego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 

Oferta skierowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie, świadków przemocy domowej, sprawców przemocy domowej, którzy podejmują decyzję o udziale w programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej. 

Zadania:
- informowanie o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy,
- informowanie o możliwościach uzyskania pomocy hostelowej, psychologicznej, socjalnej, prawnej i in.,
- informowanie o instytucjach i organizacjach pracujących ze sprawcami przemocy domowej.
 

Zakres udzielanych informacji:

Udziela się informacji o instytucjach pomagających osobom doświadczającym przemocy domowej oraz świadkom – zgodnie z bazą danych, którą dysponuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

Wskazywane są również miejsca, gdzie prowadzona jest praca ze sprawcami przemocy – w ramach programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy.

Udostępniane są następujące informacje:
- Nazwa jednostki udzielającej pomocy osobom doświadczającym przemocy,
- Nazwa jednostki pracującej ze sprawcami przemocy,

W odniesieniu do w/w: nr telefonu, adres, dni i godziny pracy, zakres udzielanej pomocy.
 

Uwaga!Adresów jednostek udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy (zwłaszcza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) nie udostępnia się sprawcom przemocy domowej.