Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Podstawa prawna działania

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz. 483), art. 76:
  Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.
 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.2016.814 j.t.), art. 4. ust. 1:
  Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: …18) ochrony praw konsumenta.
 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.2015.184 j.t.),
  - art. 37. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów w zakresie określonym ustawą oraz odrębnymi przepisami wykonują również: samorząd terytorialny, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów,
  - art. 39. 1. Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, zwany dalej "rzecznikiem konsumentów".