1

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna to wsparcie lub ulgi - zazwyczaj - finansowe, przyznawane przez instytucje publiczne (państwowe i terenowe) w formie m. in:

 • dotacji,
 • ulg podatkowych (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie),
 • gwarancji - zazwyczaj - w postaci poręczeń (np. w przypadku, gdy bierzesz udział w transakcji obarczonej ryzykiem finansowym, to fundusz może poręczyć za ciebie wobec banku lub twoich partnerów biznesowych).

Uwaga! Formą pomocy publicznej może być także sprzedaż dóbr poniżej ceny rynkowej czy też udzielenie zamówienia publicznego.

Celem pomocy publicznej może być:

 • dofinansowanie twoich inwestycji lub bieżących działań (pomoc operacyjna),
 • wdrożenie przez ciebie nowych rozwiązań lub technologii,
 • pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności,
 • promocja i wsparcie eksportu,
 • utrzymanie miejsc pracy,
 • dostosowanie twojej działalności do nowych wymogów - w tym ochrony środowiska lub podniesienia efektywności energetycznej (np. termomodernizacja).

Pomoc publiczna może być przyznawana przez:

 • banki, ministerstwa, inne centralne instytucje (np. PARP, NCBR),
 • urzędy skarbowe i ZUS,
 • urzędy miast lub gmin.

Wsparcie w ramach pomocy publicznej może być udzielane:

 • na podstawie programów pomocowych publikowanych w formie ustaw lub rozporządzeń,
 • jako pomoc indywidualna (np. likwidująca skutki klęsk żywiołowych), w tym pomoc na restrukturyzację (przeprowadzenie zmian) przedsiębiorstwa,
 • zgodnie z uchwałami gmin.

Inny podział to pomoc: unijna, krajowa lub regionalna.

Całość może być finansowana z funduszy unijnych, jak i krajowych.

Pomoc regionalna

O tę pomoc możesz się starać, jeśli twoja działalność gospodarcza dotyczy określonego obszaru geograficznego często o słabszym rozwoju ekonomiczno-społecznym. Jest to pomoc o charakterze rozwojowym. Jej cel to dofinansowanie działań inwestycyjnych oraz zwiększanie zatrudnienia.

Pamiętaj! Wielkość pomocy jest zróżnicowania w zależności od regionu i nie może przekraczać ograniczeń określonych w mapie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Pomoc de minimis

Jest to pomoc indywidualna o niewielkiej wartości finansowej. W ramach tej pomocy w okresie 3 lat możesz otrzymać łącznie nie więcej niż równowartość:

 • 200 tys. euro brutto,
 • 100 tys. euro brutto (jeśli twoja firma zajmuje się transportem drogowym towarów).

Inne progi dotyczą produkcji rolnej i sektora rybołówstwa.

Uwaga! Nie możesz wydać pieniędzy z pomocy de minimis na zakup samochodów wykorzystywanych do przewozu drogowego towarów.

Sektory wrażliwe

Dotyczy gałęzi charakteryzujących się problemami na skalę europejską, w których pomoc publiczna może być przyznawana na szczególnych zasadach. Do sektorów wrażliwych zalicza się:

 • sektor hutnictwa żelaza i stali,
 • sektor włókien syntetycznych,
 • sektor rybołówstwa i akwakultury,
 • sektor rolnictwa w zakresie produkcji pierwotnej, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 • sektor leśnictwa,
 • sektor transportu.

Aby uzyskać pomoc publiczną w tych obszarach, musisz spełnić wymogi narzucone przez UE.

Powyższe informacje pochodzą ze strony: https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/3854-co-musisz-wiedziec-jesli-chcesz-uzyskac-pomoc-publiczna

Więcej szczegółów również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK:

Pomoc publiczna - https://www.uokik.gov.pl/unijne_akty_prawne_w_zakresie_pomocy_publicznej.php

pomoc de minimis - https://www.uokik.gov.pl/pomoc_de_minimis_i_wylaczenia_grupowe.php#faq3273

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej