1

Wsparcie dla MŚP

WYBRANE LOKALNE INSTYTUCJE WSPARCIA DLA FIRM:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (WUP) – obsługuje m.in. projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
tel. 17 850 92 00 (centrala), 17 850 92 30 (sekretariat)
e-mail: wup@wup-rzeszow.pl
http://wuprzeszow.praca.gov.pl/

 • Punkt Informacyjny WUP
  ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
  tel. 17 850 92 00/92 35
  czynny: pon. – pt. 7:30 – 15:30

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie (PUP)

 • Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Instrumentów Rynku Pracy i Projektów
  al. Batalionów Chłopskich 7, 35-038 Rzeszów
  tel. 17 25 00 236, 17 25 00 234
  czynny: pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30
  http://rzeszow.praca.gov.pl/

Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP odpowiada za obsługę osób bezrobotnych i pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy, szkoleń i poradnictwa zawodowego, w tym zajmuje się  m.in. dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz środkami na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR)

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel. 17 86 76 210 (sekretariat)
e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl
czynne: pon. – pt. 7:30 - 15:30
https://rarr.rzeszow.pl/

Projekty RARR - https://rarr.rzeszow.pl/projekty/ 

CRP kieruje swoją ofertę zarówno do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jak i do funkcjonujących przedsiębiorstw. Oprócz realizowanych projektów oferuje usługi doradcze, m.in. pomoc w znalezieniu odpowiedniego finansowania pomysłów biznesowych oraz przygotowanie dokumentacji projektowej.

CPRiWM zajmuje się m.in. opracowywaniem i realizacją projektów krajowych, w tym projektów mających na celu wspieranie przedsiębiorczości. Zajmuje się również organizacją oraz prowadzeniem doradztwa i szkoleń m.in. dla przedsiębiorstw, głównie z zakresu: funduszy unijnych, prowadzenia działalności gospodarczej, biznesplanów.

Izba Przemysłowo – Handlowa w Rzeszowie

ul. Słowackiego 24, V piętro, 35-060 Rzeszów
tel./fax 17 854 90 49, 17 854 90 51, tel. 17 854 90 50
e-mail: iph@iph.rzeszow.pl
czynna: pon. – pt. 8:00 – 16:00
http://iph.rzeszow.pl/

Organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca na zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze. Zajmuje się m.in. udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów firm, powstających w szczególności w kontaktach administracja państwową, samorządową oraz instytucjami finansowymi.

WYBRANE OGÓLNOPOLSKIE INSTYTUCJE I PROGRAMY WSPARCIA DLA FIRM:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Celem jej działania jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

strona internetowa  PARP Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw - www.parp.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Głównym zadaniem NCBR jest realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.
- strona internetowa NCBR - https://www.ncbr.gov.pl/

Fundusze Europejskie – portal Funduszy Europejskich

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/fundusze-europejskie-w-polsce/

Programy operacyjne: