Zielone miasto Rzeszów

Atutem Rzeszowa, co podkreślają wszyscy, którzy odwiedzili miasto, są walory przyrodnicze. Ich głównym elementem jest zieleń miejska. Na terenie miasta znajduje się ponad 1000 ha terenów zielonych, obejmujących m.in. parki miejskie oraz tereny zieleni urządzonej nad Zalewem, o powierzchni ponad 70 ha. W ostatnich latach budowa i rewitalizacja parków miejskich pochłonęła ponad 10 milionów złotych. W ramach tej kwoty m.in. wybudowano Park Papieski przy Katedrze, przebudowano Park im. Jedności Polonii z Macierzą przy al. Cieplińskiego, zrewitalizowano park na os. Miłocin, Park Inwalidów Wojennych przy ul. Dominikańskiej oraz Plac Cichociemnych, wybudowano Biały Ogród tworząc nowy, interesujący park w śródmieściu Rzeszowa oraz dwa nowe parki na osiedlu Kotuli. Kontynuowana jest rewitalizacja parku przy ul. Dąbrowskiego, w parku Sybiraków przeprowadzone zostały prace pielęgnacyjne, gdzie ustawiony został m.in. nowy pomnik.

Miasto podejmuje liczne działania, służące poprawie stanu środowiska naturalnego, a także akcje propagujące idee ochrony środowiska, które jest naszym wspólnym dobrem.

Baner reklamujący zdrową wodę dla RzeszowaProgram poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej

Od listopada 2008 r. z miejskich kranów płynie idealnie czysta woda, zdatna do picia bez gotowania. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu bardzo nowoczesnej technologii uzdatniania wody.
Pod względem jakości woda dostarczana do rzeszowskich mieszkań dorównuje butelkowanej wodzie źródlanej i znacznie przewyższa wodę pozyskiwaną z płytkich studni. Regularne badania potwierdzają, że spełnia ona surowe normy polskie i unijne.

Projekt obejmował trzy przedsięwzięcia: modernizację technologii uzdatniania wody, modernizację systemu gospodarki osadami w Zakładzie Uzdatniania Wody oraz rozbudowę zbiorników wyrównawczych wody.

Modernizacja procesów technologicznych w obiektach uzdatniania wody oraz budowa i uruchomienie Nowego Bloku Technologicznego z ozonowaniem wtórnym i filtrami węglowymi, pozwoliły na produkcję wody o wysokiej jakości i znacznie lepszych właściwościach pod względem smaku i zapachu oraz o wysokiej stabilności w sieci wodociągowej. W ramach kontraktu na modernizację systemu gospodarki osadami wykonano budynek pras, odstojniki, pompownie osadów i popłuczyn oraz zmodernizowano odmulniki. W pompowniach zastosowano nowoczesne energooszczędne urządzenia i rurociągi ze stali nierdzewnej.

Rozbudowa zbiorników wyrównawczych wody polegała na budowie jednego nowego zbiornika w sąsiedztwie istniejących zbiorników na Osiedlu Krakowska-Południe. Nowy zbiornik, o pojemności 17,7 tys. m sześć., umożliwia zapewnienie ciągłości dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem dla mieszkańców Rzeszowa i sąsiednich gmin na wypadek awarii jedynej magistrali doprowadzającej wodę do tej części miasta, a także w przypadku skażenia jedynego źródła zaopatrzenia w wodę, jakim jest rzeka Wisłok.

Wartość całej inwestycji to ponad 167 mln złotych.

Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka


Budowa kanału ulgi dla potoku MikośkaW maju 2010 roku zrealizowana została jedna z ważniejszych inwestycji dla Rzeszowa – budowa nowego kanału do odprowadzenia wód opadowych. Celem tego projektu, którego wartość wyniosła ponad 50 mln zł, było zabezpieczenie przed zalewaniem terenów położonych na osiedlach Staroniwa, Kmity, ulic: Langiewicza, Zofii Chrzanowskiej, Staszica i Bulwarów. Olbrzymia rura o średnicy 2,5 metra została ułożona na głębokości ok. 8 metrów. Długość całego kanału wynosi prawie 2,5 km.

Budowa kanału była bardzo skomplikowana, ponieważ należało ominąć wszystkie instalacje podziemne, znajdujące się na trasie kanału. Część prac prowadzona była metodą odkrywkową a część w taki sposób, aby nie rozkopywać jezdni. Realizacja tej żmudnej inwestycji była niezbędna, ponieważ większość terenów z tej części miasta była niejednokrotnie zalewana podczas opadów deszczu. Dzięki budowie nowego kanału zlikwidowane zostało zagrożenie powodziowe, a tereny w rejonie kanału znacznie zyskały na atrakcyjności inwestycyjnej.

Kilka lat temu wybudowany został podobny kanał - od hipermarketu b1 do Teatru im. Wandy Siemaszkowej. Dzięki tej inwestycji mogło powstać m.in. osiedle mieszkaniowe na Wzgórzach Staroniwskich. Obecnie budowane są na terenie Rzeszowa kolejne kanały odprowadzające wody deszczowe.

Na osiedlu Budziwój zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej o dł. 27 km. Obszar objęty tym zadaniem to 632 ha osiedla, a kwota na realizację tego zadania to 81 mln zł.

Autobusy niskoemisyjne

Elektryczny autobus komunikacji miejskiej w RzeszowieRzeszów, jako jedno z nielicznych miast w Polsce, może poszczycić się ekologicznym transportem miejskim. Jest to również przejaw dbałości władz miasta o środowisko naturalne oraz zainteresowania nowoczesnymi technologiami. Miasto Rzeszów posiada czterdzieści ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej, zasilanych paliwem gazowym. Wprowadzenie do komunikacji miejskiej autobusów zasilanych gazem ziemnym oznacza nie tylko wykorzystanie naturalnych zasobów będących „w zasięgu ręki”, to także ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie poziomu hałasu na miejskich ulicach, a także czynnik ekonomiczny – redukcja kosztów eksploatacji o 30 procent.

W związku z realizacją programu transportowego "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic" zostały zakupione kolejne autobusy: 50 na olej napędowy spełniających normę emisji spalin EEV oraz 30 zasilanych gazem ziemnym.

Kolejne 50, nowe, niskoemisyjne autobusy firmy Solaris i Autosan wyjechały na rzeszowskie ulice w 2018 r. 10 z nich to autobusy z napędem elektrycznym marki Solaris. Następna partia niskoemisyjnych autobusów (60 szt.) pojawi się w Rzeszowie do 2021 r.

W latach 2017-2019 na terenie miasta zamontowanych zostało 178 nowoczesnych wiat, na dachach których znajdują się panele fotowoltaiczne pokrywające część zapotrzebowania na energię elektryczną. W kolejnych latach do 2021 roku planowane jest wymienienie następnych 80 wiat. Odnawialne źródła energii znalazły zastosowanie również w obiektach dworca lokalnego, a także pylonach z gablotami na rozkłady jazdy.

Ekoenergia w Rzeszowie

Przepławka dla ryb na WisłokuMiasto Rzeszów inwestuje w technologie oparte na wykorzystaniu systemów solarnych już od 2004 roku. Odnawialne źródła energii pozwalają na oszczędności w utrzymaniu obiektów użyteczności publicznej, takich jak: baseny, żłobki, domy pomocy społecznej, mają także pozytywny wpływ na stan środowiska. Baterie słoneczne są również wykorzystywane do oświetlania przejść ulicznych.

W czerwcu 2012 r. została wybudowana Elektrownia Wodna na rzeszowskiej zaporze, która może wyprodukować do 3000 megawatogodzin rocznie. Jest to elektrownia przepływowa, trzystopniowa, wykorzystująca istniejące spiętrzenie rzeki dla celów ujęć wód. Wytwarzana energia odnawialna jest odprowadzana do istniejącej sieci Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego. Inwestycją towarzyszącą elektrowni jest nowoczesna przepławka, zapewniająca swobodną migrację ryb zasiedlających rzekę powyżej i poniżej zapory.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie na terenie oczyszczalni ścieków wykonało proekologiczne inwestycje: 3 kogeneratory prądotwórcze o mocy 345 kW każdy, zasilane biogazem pochodzącym z procesu stabilizacji osadów ściekowych (uzyskiwana w ten sposób „energia zielona” pokrywa w 74% potrzeby oczyszczalni ścieków na energię elektryczną, a także w 100% zapotrzebowanie oczyszczalni na energię cieplną), instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW (przewidywana roczna produkcja energii z zainstalowanego systemu wyniesie 0,85 GWh) oraz kolejną farmę fotowoltaiczną o mocy 1,2 MW, składającą się z 4000 szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych (na terenie ujęcia wody w Zwięczycy).

Ochrona przed hałasem

Zielone ekrany dźwiękochłonneOchrona przed nadmiernym hałasem jest istotnym elementem ochrony środowiska. W 2011 r. została opracowana, a w 2017 zaktualizowana pod kątem nowych przepisów w zakresie dopuszczalnych norm hałasu "Mapa Akustyczna Miasta Rzeszowa", która jest podstawowym elementem wspomagającym planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie ekspertyz obejmujących ocenę oddziaływania inwestycji drogowych czy przemysłowych na środowisko. Pozwoli również zidentyfikować i zlokalizować źródła hałasu odpowiedzialne za przekroczenia wartości dopuszczalnych, a także podjąć skuteczne działania zmierzające do wyciszenia lub ograniczenia emisji hałasu.

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowych, prowadzona jest ciągła modernizacja układu komunikacyjnego miasta, w ramach której budowane są ekrany dźwiękochłonne.

W Rzeszowie stosuje się zieleń izolacyjną jako barierę wiatrochłonną i ograniczającą emisję wtórną pyłów. W latach 2004-2019 Miejski Zarząd Zieleni posadził na terenach miejskich (parki, skwery, pasy drogowe, tereny szkół, przedszkoli i innych jednostek miejskich) ponad 248 tys. drzew i krzewów.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegoOd września 2007 roku prowadzona jest akcja zbierania i utylizowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Równolegle prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna, skierowaną do mieszkańców miasta i uczniów rzeszowskich szkół. Do końca 2019 roku mieszkańcy Rzeszowa zebrali ponad 1770 ton elektrośmieci.

Zorganizowana akcja zapobiega porzucaniu niebezpiecznych odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych, jak np. pojemniki na odpady komunalne, czy dzikie wysypiska śmieci. System przyczynia się także do stałego zmniejszania ilości odpadów komunalnych trafiających na wysypisko. Dzięki tej akcji Miasto Rzeszów otrzymało I miejsce w konkursie Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu oraz wyróżnienie w konkursie Panteon Polskiej Ekologii.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Rzeszowa na lata 2010-2032

Od 2011 r. w Rzeszowie realizowany jest Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów. Prace te finansowane są z NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz budżetu miasta.

W wyniku realizacji prac w latach 2011 - 2019 poprzedzonych naborem wniosków usunięto i unieszkodliwiono z terenu Miasta Rzeszowa ponad 2,2 tys. ton wyrobów azbestowych. Całkowity koszt realizacji prac wyniósł ponad 1 mln zł.

Zorganizowanie stałego systemu zbiórki niewykorzystanych i przeterminowanych leków w aptekach na terenie miasta

Stały system zbiórki niewykorzystanych i przeterminowanych leków w aptekach na terenie miastaW marcu 2009 r. Urząd Miasta Rzeszowa w porozumieniu z Podkarpacką Izbą Lekarską uruchomił na terenie miasta stały system zbiórki przeterminowanych i niewykorzystanych leków pochodzących z gospodarstw domowych. Przeterminowane leki zbierane są do specjalistycznych pojemników ustawionych w 27 aptekach i punktach aptecznych na terenie miasta. Od 2007 roku zebrano ponad 67 ton przeterminowanych leków.

Kampania edukacyjna Sprzątając po swoim psie dbasz o estetykę miasta i chronisz zdrowie współmieszkańców

W ramach kampanii opracowane i wydane zostały ulotki i plakaty informacyjne, mające uświadomić mieszkańcom Rzeszowa, że nieczystości pozostawione przez psy są nie tylko nieestetyczne, ale przede wszystkim stanowią problem epidemiologiczny. Niesprzątanie po psie jest również wykroczeniem, za które grozi kara grzywny.

Porządku w tym zakresie pilnuje w Rzeszowie Straż Miejska.

Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej

Obecnie Gmina Miasto Rzeszów realizuje przedsięwzięcie pn.: „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej”. Jego celem jest wskazanie przyczyn powstawania przekroczeń substancji w powietrzu w strefie miasta Rzeszowa oraz rozwiązań eliminujących przyczyny zanieczyszczeń, a tym samym zmierzających do poprawy jakości powietrza poprzez zastosowanie działań naprawczych. W ramach projektu, oprócz działań inwestycyjnych, prowadzona jest kampania informacyjno – edukacyjna oraz inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta.

W mieście systematycznie likwiduje się piece i wprowadza centralne zasilanie w ciepło. Na przestrzeni lat 2006 – 2018 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie zlikwidował 1114 pieców w centrum Rzeszowa. W latach 2019 – 2020 zlikwidowanych zostanie kolejnych 126 pieców.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ciągle rozwija i modernizuje miejską sieć ciepłowniczą. W 2018 r. wykonano 18 km nowych sieci ciepłowniczych oraz 1590 węzłów cieplnych. Ciągle podejmowane są działania mające na celu zachęcenie mieszkańców do przyłączania budynków do sieci ciepłowniczej.

Rzeszowska Straż Miejska przeprowadza kontrolę spalania odpadów w kotłowniach należących do osób fizycznych (gospodarstwach domowych) poprzez pobór próbek żużli i popiołów z kotłów i palenisk. W 2018 roku przeprowadzono ponad 1170 kontroli pod kątem spalania odpadów.

Dzięki zakupowi przez Prezydenta Rzeszowa urządzeń niezbędnych do przeprowadzania kontroli aut na drogach w mieście (dymomierz, analizator spalin, sonometr) i przekazaniu ich dla Miejskiej Policji, funkcjonariusze przeprowadzają kontrolę pojazdów pod kątem dopuszczalnych norm emisji spalin. Tylko w 2018 roku Policja przeprowadziła 1385 kontroli i zatrzymała 626 dowodów rejestracyjnych.

Inne działania Gminy Miasto Rzeszów

- uruchomiono wypożyczalnię rowerów, skuterów i hulajnóg elektrycznych,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, tj. szkół, domów pomocy społecznej i innych oraz budynków mieszkalnych,
- montaż instalacji wykorzystujących źródła energii odnawialnej (kolektory słoneczne) na obiektach należących do Miasta (baterie są również wykorzystywane do oświetlania przejść ulicznych). W ramach dwóch projektów (ROF) pozyskano środki na montaż instalacji fotowoltaicznych w 58 budynkach użyteczności publicznej. W ramach projektu parasolowego zawarto również 955 umów z mieszkańcami terenu ROF na montaż instalacji fotowoltaicznych,
- wyposażenie żłobków i docelowo przedszkoli w oczyszczacze powietrza (37 sztuk, planuje się kolejne),
- Gmina Miasto Rzeszów przystąpiła również do projektów unijnych, w ramach których będzie można uzyskać dofinasowanie na wymianę pieców na paliwo stałe na piece na ekogroszek, piece gazowe, piece na biomasę czy też przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej. Nabór dla mieszkańców odbywał się będzie w pierwszym półroczu 2019 r.,
- Gmina Miasto Rzeszów użyczyła terenu dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod zamontowanie stacji monitoringu dla badania zanieczyszczeń z aut. Stacja zlokalizowana jest przy ul. Piłsudskiego, działa od stycznia 2019 roku.

S4
S4