Rzeszów dla Ukrainy

Aktualności

Nabór do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Instytut ADN Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczyna rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Termin naboru: od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje