Aktualności

Tymczasowy Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa

Szanowni Mieszkańcy Pogwizdowa Nowego, od 4 stycznia 2021 r. zapraszamy do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie Nowym 137, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 18.
Wszelkie formalności związane z wymianą dokumentów będą możliwe w powyższej filii Urzędu Miasta Rzeszowa, w głównych siedzibach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w galeriach handlowych.

Wymiana dowodu osobistego

Zmiana granic Rzeszowa nie skutkuje obowiązkiem wymiany dowodu osobistego. Mieszkańcy mogą jednak złożyć wniosek o wydanie zaktualizowanego dowodu osobistego. Dowody osobiste wydaje się NIEODPŁATNIE.

Formalności możesz dokonać:

 • w tymczasowym Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa, uruchomionym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie Nowym,
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa „Galerii Rzeszów”, al. Piłsudskiego 44,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym „Millenium Hall”, ul. Kopisto 1,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, al. Rejtana 65.

Ewidencja ludności

Dotychczasowy rejestr mieszkańców sołectwa Pogwizdów Nowy zostanie przejęty przez miasto Rzeszów. Po dokonaniu zmian adresowych rejestr mieszkańców zostanie zaktualizowany. Wyżej wymienione czynności urzędowe zostaną przeprowadzone bez konieczności wizyty mieszkańców w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

Wymiana Prawa Jazdy i Dowodu Rejestracyjnego, Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa dokona wymiany dowodów rejestracyjnych i praw jazdy.

Wymiana prawa jazdy

Potrzebne dokumenty: wniosek (dostępny w punkcie obsługi lub na stronie bip.erzeszow.pl), aktualna, kolorowa fotografia (jak do paszportu), kserokopia posiadanego prawa jazdy.

Prawa jazdy, które są zgodne z wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu.

Formalności możesz dokonać:

 • w tymczasowym Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa, uruchomionym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie Nowym,
 • w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa „Galerii Rzeszów”, al. Piłsudskiego 44,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym „Millenium Hall”, ul. Kopisto 1,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, al. Rejtana 65.

Przerejestrowanie pojazdu

Potrzebne dokumenty: Wniosek (dostępny w punkcie obsługi lub na stronie bip.erzeszow.pl), dowód rejestracyjny, karta pojazdu, tablice rejestracyjne, ewentualne pełnomocnictwo od współwłaściciela.

Formalności możesz dokonać:

 • w tymczasowym Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa, uruchomionym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie Nowym,
 • w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa „Galerii Rzeszów”, al. Piłsudskiego 44,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym „Millenium Hall”, ul. Kopisto 1,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, al. Rejtana 65.

Zgłaszanie zmian w CEIDG

Przedsiębiorcy z sołectwa Pogwizdów Nowy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG są zobowiązani dokonać aktualizacji adresu zamieszkania i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest prowadzona na terenie przyłączonego sołectwa, w terminie do 7 dni od momentu powstania zmiany. Wszelkie czynności związane z CEIDG są BEZPŁATNE!

Zmiany wpisu można dokonać w dowolnym urzędzie gminy (brak właściwości miejscowej) oraz w przypadku posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego za pośrednictwem internetu, na stronie firma.gov.pl.

Formalności możesz dokonać:

 • w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa pl. Ofiar Getta 7.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Zostanie naliczony osobom fizycznym po złożeniu przez nich na początku 2021 r. informacji podatkowych.
Osoby prawne – podatnicy.

Zobowiązani są złożyć deklaracje podatkowe na 2021 r. na:

 • podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2021 r.,
 • podatek rolny i leśny do 15 stycznia 2021 r.,
 • podatek od środków transportowych do 15 lutego 2021 r.

Formalności możesz dokonać:

 • w tymczasowym Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa, uruchomionym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie Nowym,
 • w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Od 1.01.2021 r. zachodzi konieczność złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin do 10.02.2021 r.

 • Druki deklaracji wraz załącznikami (dostępne są w punkcie obsługi lub na stronie bip.erzeszow.pl w dziale „Wywóz śmieci, woda, ścieki”).

Formalności możesz dokonać:

 • w tymczasowym Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa, uruchomionym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie Nowym,
 • w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Hanasiewicza 10,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa „Galerii Rzeszów”, al. Piłsudskiego 44,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym „Millenium Hall”, ul. Kopisto 1,
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, al. Rejtana 65,
 • w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1.

Przy wypełnianiu deklaracji, należy zwrócić uwagę, by wszystkie wymagane rubryki zostały wypełnione.

Ponadto należy pamiętać, by:
W dokumencie DO-1
na pierwszej stronie w części B:

 • zaznaczyć kwadrat – zmiana danych w deklaracji (jedynie w przypadku zamieszkania na nieruchomości od stycznia 2021 r. należy zaznaczyć kwadrat – pierwsza deklaracja),
 • w wierszu o treści: „W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać datę powstania zmiany” należy wpisać: 1.01.2021,
 • w wierszu o treści: „W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać przyczynę” należy wpisać: przyłączenie Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa”,

na drugiej stronie w części D:

 • w pozycji 35 wpisać kwotę wyliczoną w dokumencie ZN-1 w pozycji 39,
 • w pozycji 36 wpisać kwotę wyliczoną w dokumencie ZN-1 w pozycji 41,
 • w pozycji 37 wyliczyć i wpisać kwotę wynikającą z różnicy kwot z pozycji 35 i pozycji 36,

na trzeciej stronie w części F:

 • w pozycji 41 powinien podpisać się czytelnie właściciel nieruchomości, a w przypadku współwłasności – wszyscy współwłaściciele.

W dokumencie ZN-1
na trzeciej stronie w części E.2.:

 • w pozycji 38 należy wpisać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość,
 • w pozycji 39 należy wpisać kwotę będącą wynikiem iloczynu danych z pozycji 37 i pozycji 38,
 • w pozycji 41 należy wpisać kwotę będącą iloczynem danych z pozycji 38 i pozycji 40.

Dokument ZN-1/A należy wypełnić w przypadku, gdy jest trzech lub więcej współwłaścicieli nieruchomości.

Uprawnienia do bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży szkolnej

 • składanie wniosków celem wydania Rzeszowskiej Karty Miejskiej (RKM) z możliwością odbioru w jednym ze stacjonarnych Punktów Obsługi Podróżnego (określić lokalizację) lub 2 dni robocze po terminie złożenia wniosku w tymczasowym punkcie w Pogwizdowie Nowym,
 • zapisanie na RKM uprawnienia do bezpłatnych, bądź ulgowych przejazdów po weryfikacji dokumentów,
 • przyznanie uprawnień do bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Aby wyrobić Rzeszowską Kartę Miejską (RKM) należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP).
Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i RKM odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

 • wniosek wypełniony za pomocą strony internetowej: ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego ZTM (także w tymczasowym Punkcie Obsługi w Pogwizdowie Nowym)
 • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM
 • dokument tożsamości
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnych, bądź ulgowych przejazdów.

Formalności możesz dokonać:

 • w tymczasowym Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa, uruchomionym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie Nowym lub
 • Punkcie Obsługi Podróżnego w Galerii Nowy Świat, ul. Krakowska 20,
 • Punkcie Obsługi Podróżnego w C.H. Plaza Rzeszów, ul. Rejtana 65,
 • Punkcie Obsługi Podróżnego na Dworcu Lokalnym, ul. Towarnickiego 7,
 • Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Trembeckiego 3,
 • Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Lisa Kuli 20,
 • Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Grottgera 22,
 • Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Targowa 1.

Szczegółowe informacje o godzinach pracy Punktów Obsługi Podróżnego zamieszczone są na stronie: www.ztm.erzeszow.pl sklep internetowy: www.ebilet.erzeszow.pl 

Jednocześnie informujemy, że wiele formalności urzędowych możecie Państwo załatwić zdalnie.

Tu znajdziesz!
Wykaz telefonów w Urzędzie Miasta Rzeszowa
Opis procedur dotyczących załatwiania spraw urzędowych
Wykaz spraw załatwianych poprzez platformę e-PUAP

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z infolinią Urzędu Miasta Rzeszowa, tel. 1 77 88 99 00.

Ulotka