Aktualności

Nabór pomysłów do Urban Lab Rzeszów na miejskie innowacje

Rozpoczął się nabór pomysłów do Urban Lab Rzeszów na miejskie innowacje w obszarze poprawy, jakości życia mieszkańców Rzeszowa (smart living) w ramach realizowanego działania Rzeszów Startup Urban Akcelerator.

Termin naboru: do 4 października 2020 roku.

W ramach naboru poszukiwane są pomysły na mikro innowacje miejskie, które zakładają i promują współudział mieszkańców we wdrażaniu rozwiązań w następujących obszarach zadaniowych:

  1. Nowoczesna i przyjazna przestrzeń miejska dla mieszkańców,
  2. Rozwiązania ułatwiające poruszanie się po mieście,
  3. Zieleń w mieście.

Aby zgłosić pomysł wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie urbanlab.erzeszow.pl (zakładka: Tematy miejskie, Realizowane projekty) i dostarczyć go pod wskazany adres do 4 października 2020 roku.

Wybrane pomysły przez Radę Projektową Rzeszów Startup Urban Akcelerator zostaną przetestowane w przestrzeni miasta, a te przynoszące realne zmiany, będą mogły zostać wdrożone.

Nabór pomysłów do Urban Lab Rzeszów na miejskie innowacje w obszarze poprawy jakości życia mieszkańców Rzeszowa (smart living) prowadzony jest w ramach realizowanej umowy dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/112/19 Projekt „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie” udzielonej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, projekt nr POPT.03.01.00-00-0235/18.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej informacji dostępnych jest na:

https://urbanlab.erzeszow.pl/ 

https://www.facebook.com/UrbanLabRzeszow 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać mailowo: urbanlab@erzeszow.pl lub telefonicznie +48 17 748 40 70.

--

Urban Lab to instrument (organizacja i przestrzeń fizyczna - biurowa i/lub część miasta wybrana do eksperymentowania wybranych rozwiązań) współpracy władz miejskich z mieszkańcami, przedsiębiorstwami oraz podmiotami naukowymi, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów (inicjowanie, testowanie, wdrażanie i ewaluację projektów) oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich. 

Urban Lab prowadzi szeroko określoną działalność  jako „laboratorium miejskie”, które jest przestrzenią do dyskusji mieszkańców, organizacji społecznych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz biznesu na temat kierunków rozwoju miasta.

Misją Urban Labu są działania oparte na 4 filarach:

  1. Współpraca z Partnerami w celu wypracowywania rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów miejskich.
  2. Udostępnianie danych miejskich na portalu www.otwartedane.erzeszow.pl przydatnych dla wszystkich grup interesariuszy miejskich, które mogą być także wykorzystywane do kreowania innowacyjnych rozwiązań i projektów realizowanych przez Urban Lab i jego Partnerów.
  3. Prowadzenie Urban Cafe, będącego przestrzenią spotkań i debat mieszkańców miasta z jego władzami, samorządowcami, naukowcami oraz przedstawicielami biznesu, gdzie kawa jest tylko pretekstem do dyskusji.
  4. Działalność Inkubatora innowacji, wspierającego proces opracowywania nowatorskich  projektów zgłaszanych przez mieszkańców.

Jak wygląda wdrożenie Urban Labu w Rzeszowie?

Do skutecznego wdrożenia rzeszowskiego Urban Labu powołana została przez Prezydenta Miasta Rzeszowa tzw. Grupa Strategiczna, składająca się z przedstawicieli samorządu, pracowników instytucji naukowych, ekspertów z organizacji pozarządowych i biznesowych, a także osób decyzyjnych w najważniejszych pionach administracji zaangażowanych w projekt.

Zgodnie z założeniami projektu, grupa ekspertów określiła obszary tematyczne, wokół których skupiają się działania Urban Lab Rzeszów w danym roku. Do każdego z tych obszarów powołane zostały Zespoły Tematyczne, które stanowią integralną część działalności Urban Lab Rzeszów.

Kto może korzystać z Urban Labu?

Urban Lab to przestrzeń miejska udostępniona dla wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na zmiany w mieście i wytyczanie kierunków jego rozwoju. Jest zarówno przestrzenią wymiany myśli, poglądów, pomysłów, jak i miejscem gdzie powstają innowacyjne rozwiązania dla miasta.

Urban Lab jest projektem pilotażowym opracowanym wspólnie przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wdrożenie projektu w Rzeszowie odbywa się w ramach realizacji zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Rzeszowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Kontakt:

Urban Lab Rzeszów  

ul. 3-go Maja 13, 35-030 Rzeszów
Tel.: (+48) 17 748 40 70
E-mail: urbanlab@erzeszow.pl

Nabór pomysłów do Urban Lab Rzeszów na miejskie innowacje
Nabór pomysłów do Urban Lab Rzeszów na miejskie innowacje
Nabór pomysłów do Urban Lab Rzeszów na miejskie innowacje
Nabór pomysłów do Urban Lab Rzeszów na miejskie innowacje