Aktualności

Wotum zaufania dla Prezydenta

Podczas V sesji Rady Miasta, Zastępca Prezydenta Marek Ustrobiński przedstawił Raport o stanie Miasta za 2019 rok, w którym została zawarła kompleksowa informacja na temat Rzeszowa, dane statystyczne, stan finansów w ostatnim roku, wykaz najważniejszych inwestycji, wydatki na kulturę, sport, gospodarkę komunalną i wiele innych dziedzin życia.

Budżet Rzeszowa na 2019 rok wyniósł 1,65 mld zł, z czego ponad 700 mln zł wykorzystano na same inwestycje. Najważniejsze z nich to: budowa drogi łączącej ul. Lubelską i Warszawską (2019 r. - 6,3 mln zł), rozbudowa ul. Podkarpackiej (2019 r. - 3,7 mln zł), budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój (81 mln zł, w 2019 r. 50 mln zł), odprowadzenie wód opadowych poprzez budowę kolektora deszczowego od ul. Warszawskiej do ul. Jazowej i Nowowiejskiej – 8,6 mln zł), instalacje fotowoltaiczne wykorzystujące odnawialne źródła energii – 10,3 mln zł, przebudowa skrzyżowań na terenie miasta – 3,8 mln zł, rozbudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim – 13,2 mln zł, rozbudowa ul. św. Rocha – 9,3 mln zł, przebudowa ul. Tarnowskiej – 3,3 mln zł, przebudowa zatok autobusowych – 10,5 mln zł, rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 24 – 4,1 mln zł, modernizacja, remont, rozbudowa obiektu sportowego na os. Słocina - 3 mln zł, dostawa autobusów elektrycznych – 30,2 mln zł.
Ponadto, w 2019 roku miasto realizowało 28 polityk, programów i strategii (najważniejsze to Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa do 2025 r., Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata 2017 – 2020, Lokalny Program Rewitalizacji i inne).

Po zakończonej debacie i długiej dyskusji nad przedłożonym Raportem, Rada głosami 17 radnych postanowiła przyznać wotum zaufania Prezydentowi Miasta Rzeszowa oraz udzielić mu absolutorium (także 17 radnych zagłosowało za, ośmiu było przeciw).

Prezydent Tadeusz Ferenc, fot. Tadeusz Poźniak