Nabór kandydatów na przedstawicieli w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt w okresie od 1 stycznia 2021r. do 30 listopada 2023r

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Rzeszowa

ogłasza nabór dwóch kandydatów na przedstawicieli Organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt od 1 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2023 r.

1. Kandydatami na przedstawicieli Organizacji do Komisji konkursowej mogą być członkowie Organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie miasta Rzeszowa oraz osoby wskazane przez te organizacje (nie będące ich członkami) z wyłączeniem osób reprezentujących Organizacje, które wezmą udział w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt.
2. Kandydaci na przedstawicieli Organizacji muszą spełniać następujące kryteria:
1) są obywatelami RP,
2) korzystają z pełni praw publicznych,
3) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie,
4) nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
5) mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej,
6) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
7) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781 t.j.).
3. Kandydatów na przedstawicieli Organizacji do Komisji konkursowej zgłasza się na formularzu, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
4. Organizacja pozarządowa może zgłosić jednego kandydata. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez więcej niż jedną Organizację.
5. Pisemne zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli Organizacji do komisji konkursowej należy składać w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10.
6. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów do Komisji konkursowej:
1) niekompletne,
2) złożone w innej formie niż określone w pkt. 3,
3) złożone po terminie.

Załączniki: