Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w 2020 r., polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr VIII/998/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 października 2020 r.

OGŁOSZENIE


PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w 2020 r., polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1. Kandydatami na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej mogą być członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie miasta Rzeszowa oraz osoby wskazane przez te organizacje (nie będące ich członkami).
2. Kandydaci na przedstawicieli organizacji muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji biorących udział w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
4) mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji konkursowej;
5) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
6) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.).
3. Kandydatów na przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej zgłasza się na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr VIII/998/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 października 2020 r., dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie 7 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
4. Organizacja może zgłosić jednego kandydata. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez więcej niż jedną organizację.
5. Pisemne zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej należy składać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16.
6. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej:
1) niekompletne,
2) złożone w innej formie, niż określona w ust. 3,
3) złożone po terminie określonym w ust. 3.

Załączniki: