Oferta Stowarzyszenia Federacji Konsumentów z dnia 02 listopada 2021 r.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłosić uwagi do oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Uwagi można zgłaszać w formie elektronicznej na adres email: edg@erzeszow.pl lub pisemnej, przesyłając na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub składając w sekretariacie Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, ul. Ofiar Getta 7, pok. 53.

Załączniki: