Uproszczona oferta Stowarzyszenie „EKOSKOP” z dnia 24 września 2021 r. dotycząca realizacji zadania publicznego pn.: „Rzeszów nie zgadza się na smog”

W dniu 24 września 2021 r. do Prezydenta Miasta Rzeszowa wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: „Rzeszów nie zgadza się na smog”. Oferentem jest Stowarzyszenie „EKOSKOP” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 28/4/1, w imieniu którego działa Pani Katarzyna Ruszała - Prezes Stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn zm), oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni roboczych w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu oraz na stronie internetowej urzędu. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi. Po upływie terminu o którym mowa wyżej oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Stowarzyszeniem „EKOSKOP”, dotycząca powierzenia realizacji zadania publicznego o którym mowa wyżej.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sr@erzeszow.pl do dnia 8 października 2021 r.

Załączniki: